Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärarassistent, Ängskolan åk 7-9
Du kommer att vara placerad i ett arbetslag som arbetar gentemot en årskurs. Ditt uppdrag innebär framför allt • Att handleda, informera, lyssna och stödja elever i studiesituationen samt verka för god arbets- och lärandemiljö för eleverna. • Att samarbeta strukturerat med annan personal, i synnerhet lärare och elevhälsa. Viktiga förmågor i rollen är att vara ansvarsfull och kommunikativ samt att ha ett lösningsfokuserat förhållningsätt. Självständigheten i uppdraget, både vad gäller planering och genomförande, är en förutsättning för att triva...
2022-06-28 2022-07-07
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurspedagog, Fotskälskolan
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara att undervisa i olika klasser på lågstadiet, men kan även handla om att stötta enskilda elever.
2022-06-28 2022-07-04
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare slöjd, trä och metall Lyckeskolan
Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår ev. mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavarna. Du kommer att undervisa i åk 7-9 i slöjd, trä och metall. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer.
2022-06-23 2022-07-14
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Svenska och SO åk 7-9, Ängskolan
I ditt arbete som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten samt mentorskap för en grupp elever. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling mot läroplanens och kursplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt arbetar för en trygg och stimulerande lärandemiljö.
2022-06-22 2022-07-01
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare grundskola åk 4-6 Örbyskolan
Du är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i år 4-6 med inriktning mot svenska och teknik. Du är ambitiös, har ett tydligt ledarskap mot våra elever, är systematisk, men samtidig kreativ i ditt arbetssätt och har en god samarbetsförmåga med såväl elever som föräldrar och kollegor. Du gör väldokumenterade planeringar där du kan redogöra för elevers medverkan och strukturen i ditt arbete med bedömning för lärande i fokus. Du är lösningsfokuserad och har förmåga att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter elevernas oli...
2022-06-21 2022-07-02
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare på Sätilaskolan 7-9
I Sätilaskolans stödorganisation arbetar du med undervisning av elever i liten grupp eller 1-1 samt undervisning i särskild undervisningsgrupp. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i dialog med aktuella lärare på skolan. Stödorganisationen är under uppbyggnad och du kommer bli en viktig del av utformningen av stödorganisationens innehåll och form.
2022-06-21 2022-07-04
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Ma / No, åk 7-9, Ängskolan
I ditt arbete som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten samt mentorskap för en grupp elever. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling mot läroplanens och kursplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt arbetar för en trygg och stimulerande lärandemiljö. Det finns möjlighet till försteläraruppdrag.
2022-06-20 2022-07-01
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare grundsär Lyckeskolan åk 7-9
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med andra pedagoger och elevassistenter planera elevens skoldag efter styrdokumenten. För att du ska kunna trivas hos oss där många vuxna finns kring eleverna är det av stor vikt att du är kommunikativ och kan pendla mellan att driva pedagogiska frågor och att kunna samverka kring elevens hela skoldag. Elevernas funktionsvariationer innebär individanpassningar utifrån sina behov så att möjligheter till lärande skapas. Vi arbetar aktivt och systematiskt för ett relationellt förhållningssätt som skapar tro...
2022-06-17 2022-07-31
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog Örbyskolan
I rollen som socialpedagog kommer du jobba nära eleverna i åk 4-6 för att öka tryggheten i de olika sociala situationer som eleverna möter i skolan och vid behov även på fritidshemmet. Din uppgift blir att verka för ett tryggt skolklimat, vara ett stöd till eleverna och aktivt delta i arbetet kring konflikter och kränkande behandling. I ditt uppdrag ingår att vara en viktig del i skolans värdegrunds- och trygghetsskapande arbete och att jobba aktivt främjande och förebyggande i klasserna. Anställningsform: semestertjänst.
2022-06-16 2022-06-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog / Speciallärare, Ängskolan
Som speciallärare på Ängskolan har du en nyckelroll i att stärka eleverna i deras studier. Du kommer att arbeta med såväl enskilda elever som med grupper av elever. Specialläraren har kunskap om och använder sig av en stor variation av arbetsmetoder för att tillgodose elevernas och skolans behov av specialpedagogiska insatser. Du behöver ha god kännedom om digitala kompensatoriska verktyg. I arbets- och ämneslag ska specialläraren bidra i kartläggningar av elever och med pedagogiska bedömningar i syfte att skapa en god lärmiljö som stödjer all...
2022-06-16 2022-06-29