Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun Boendestödjare
Boendestöd är en insats beviljad enligt Socialtjänstlagen, och ges till personer som drabbats av en psykisk ohälsa samt har behov av och vill ha stöd i att arbeta mot en självständig vardag. Fokus för arbetet är de sociala konsekvenser en psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning har förorsakat. Varje insats är individstyrd/behovsstyrd, har ett holistiskt och personcentrerat perspektiv. Tillsammans med den enskilde planerar och genomför du insatsen, vilket innebär mycket varierande uppgifter. Insatserna genomsyras av respekt för människors sjä...
2023-06-02 2023-06-18
Burlövs kommun, Centrala elevhälsan Kulturstödjare till Familjecentralen Öppna förskolan
I ditt arbete som kulturstödjare har du erfarenhet och kunskap om andra kulturer som du delar med dig av till både besökare och personal. Ditt arbete kommer att utgå från Öppna förskolan där dina arbetsuppgifter består av att prata om föräldraskap, jämlikhet, barns rätt och barns behov, utifrån Barnkonventionen och Familjecentralens värdegrund. Du hjälper utlandsfödda att bygga nätverk med andra besökare och fungerar som en trygg länk in till Familjecentralen. I tjänsten som kulturstödjare ingår följande arbetsuppgifter: • Arbeta uppsökande f...
2023-05-30 2023-06-18
Burlövs kommun, Dalslund 4-6 Speciallärare/specialpedagog till Dalslund 4-6 i Åkarp
Nu söker en positiv, engagerad kollega som vill vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt och som ser möjligheter även när något är svårt. Vi tror att du har lätt att skapa relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team och att inspirera och bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du kommer att ha en specialpedagog som närmsta kollega. Ni kommer fördela arbetet mellan er utifrån era respektive kompetenser och erfarenheter. Ni kommer arbeta med spec-undervisning för våra elever som är i behov av detta, g...
2023-05-29 2023-06-18
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Skolvaktmästare
Tjänsten är på 75 % Vi söker dig som är händig och teknisk och som är intresserad av att hitta lösningar på problem i fastighet och inredning, där budgeten inte alltid tillåter att saker byts ut. Du behöver även kunna hantera projektorer och hårdvaruproblem som kan uppkomma på en skola, samt ansvara för delar av brandskyddet. Som vaktmästare behöver du ha god struktur över dina arbetsuppgifter och vara noggrann i dina prioriteringar, som kan behöva skifta flera gånger under en dag. Du måste vara beredd på akuta punktinsatser som underhålls-...
2023-05-23 2023-06-18
Burlövs kommun, Hemvården 1-2 Undersköterskor till Hemvården
Nu söker vi undersköterskor som vill vara med och utveckla Hemvården i Burlövs kommun, både till våra ordinarie team och till vårt resursteam. I arbetsuppgifterna ingår det att enligt Socialtjänstlagen stödja och hjälpa våra brukare med omsorgs- och serviceinsatser. För brukare som är beviljade hälso- och sjukvårdsinsatser förväntas du utföra delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du får möjlighet att varje dag möta människor med olika behov och förutsättningar i deras egna hem. Du jobbar utifrån bru...
2023-03-24 2023-06-13
Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten Yrkeslärare inom Försäljning och service
Som yrkeslärare med ansvar för utvalda kurser på gymnasial nivå inom Försäljning och service ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för elevgruppen. Du förväntas även integrera kursinnehållet med utvecklingen i det svenska språket och har därav ett tätt samarbete med den lärare i Svenska som andraspråk, som är knuten till utbildningen. Du har tillsammans med Sva-läraren ansvar för elevernas apl och varvar teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter för att eleverna ska komma så långt som möjligt i sitt lärande. ...
2023-05-30 2023-06-13
Burlövs kommun, Kulturskolan Tvärflöjtspedagog 40%
Burlövs kulturskola är till för alla barn i kommunen och utgår från barnkonventionens artiklar om alla barns rätt att fritt delta i det konstnärliga och kulturella livet samt att få uttrycka sina åsikter och tankar i den form de själva väljer. I våra fina lokaler i Arlöv drivs en verksamhet som bygger på elevernas egna val och motivation och är en levande mötesplats för barn och unga. Vi erbjuder barn och ungdomar 4-20 år ett brett kulturutbud - förutom musik i alla dess former har vi även dans, drama/teater, bild och form och animation. Vi har...
2023-05-22 2023-06-04
Burlövs kommun, Mottag och stöd Familjebehandlare
Då en våra erfarna behandlare har gått vidare till nya utmaningar inom organisationen söker vi en ny behandlare till vår öppenvård. Som familjebehandlare kommer du att arbeta med psykosocialt behandlingsarbete där barn och ungdomar samt deras föräldrar är i behov av förändring av sin livssituation. Ditt primära uppdrag är behandlingsarbete med hela familjen i olika konstellationer på olika platser tex i hemmet, skola och i våra lokaler. Behandlingen är huvudsakligen på uppdrag från enhet Barn och Familj. Vi har också uppdrag direkt från invån...
2023-05-31 2023-06-20
Burlövs kommun, Svenshögskolan Hem- och konsumentkunskapslärare till Svenshögskolan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 20% i hem- och konsumentkunskap. Som lärare i hem- och konsumentkunskap hos oss arbetar du med elever i årskurs 6. Tjänsten innebär undervisning med Svenshögskolans elever och med Humlemadskolans elever som har sina lektioner på Svenshögskolan nya och fräscha lokaler. Hos oss möter du en verksamhet med stort engagemang och hög kvalitet. Du har även en egen hem- och konsumentkunskapsbudget som du använder till inköp.
2023-06-02 2023-06-23
Burlövs kommun, Svenshögskolan Grundskollärare slöjd
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% i textilslöjd. Som lärare i textilslöjd hos oss arbetar med elever i årskurs 3 till 6. Tjänsten innebär undervisning halvtid med Svenshögskolans elever och halvtid med Humlemadskolans elever. Undervisningen sker i halvklass om ca 10-14 elever. Parallellt har läraren i träslöjd den andra halvan av klassen i undervisningen. All slöjdundervisning sker på Svenshögskolan i våra nya ljusa slöjdsalar. Träslöjden och textilslöjden ligger i lokaler i direkt anslutning till varandra. Du har ett nära samarbete m...
2023-05-10 2023-06-10
Burlövs kommun, Svenshögskolan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Svenshögskolan
• Du planerar rastaktiviteter och är ute på elevernas raster. • Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för våra elever och har ett "hela dagen perspektiv. • Du och dina fritidskollegor planerar, genomför och utvärderar systematiskt verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. • Under skoltid är du knuten till 13 och samarbetar nära klasslärare. Ibland arbetar ni i halvklass där du kan komma att ansvara för till exempel värdegrundsarbete eller bild. • Du samverkar med elevhälsa, arbetslag och öv...
2023-05-16 2023-06-16
Burlövs kommun, Svenshögskolan Förstelärare åk 1-3 till Burlövs kommun
Vi har en ledig grundskollärartjänst på 100 % på lågstadiet med undervisning i årkurs 1 från läsåret 23/24. Uppdraget är även ett försteläraruppdrag. Du behöver ha arbetat som förstelärare vid annan F-6-skola för att vara aktuell för tjänsten. Tjänsten innebär undervisning i de teoretiska ämnena i en klass samt bild. I tjänsterna ingår också mentorskap. Vår skola är tvåparallell i varje årskurs, vilket innebär att du även har en årskurskollega som du planerar en del tillsammans med. Som lärare på Svenshögskolan har du ansvar för planering o...
2023-05-08 2023-06-05
Burlövs kommun, Säbo Boklunden Undersköterska till SÄBO
Nu söker vi en undersköterska till Demensboende -Boklunden 4 med en tjänstgöringsgrad på 100%. Boklunden plan 4 har tjugo lägenheter men endast tio är i bruk. De andra tio kan öppnas och användas till korttidsplatser om behov uppstår. De tio som är bruk har inriktning kognitiv svikt. Vårt huvudsakliga uppdrag är skapa trygghet hos de boende och ge personcentrerad omvårdnad samt god service till kommuninnevånare i linje med Burlövs kommuns mål: trygga, hållbara, attraktiva och tillgängliga Burlöv. Medarbetarna på boendet arbetar enligt kommun...
2023-02-27 2023-07-08
Burlövs kommun, Säbo Harakärrsgården A Sommarvikarier vård och omsorg
Vi bemannar upp inför sommaren på våra Särskilda boenden och inom Hemvården. Dag som kväll och natt. I arbetsuppgifterna ingår att enligt socialtjänstlagen stödja och hjälpa våra brukare med omsorgs- och serviceinsatser men det kan även bli aktuellt att utföra från sjuksköterska delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Som vikarie hjälper du våra brukare så att de ska känna sig trygga och nöjda så som personlig hygien, förflyttningar, måltider, läkemedelsöverlämning, följa med på promenad, städning, inköp och mycket mera. Hemvårdens medar...
2023-01-19 2023-06-04
Burlövs kommun, Tillväxtavdelningen Miljöstrateg till Burlövs kommun
Som miljöstrateg ansvarar du för att driva det miljöstrategiska arbetet framåt i kommunen genom att bland annat ta fram och uppmärksamma behov av strategiska dokument. Du är även en viktig nyckelperson för att utveckla vårt klimatanpassningsarbete. I rollen medverkar du i kommunens övergripande planering genom översikt- och detaljplanearbete. Du stöttar med områdeskunskap vid framtagande av undersökning av betydande miljöpåverkan och vid framtagande av Miljökonsekvensbeskrivningar. Du företräder även kommunen vid prövningar inom miljöområdet....
2023-05-17 2023-06-04
Folktandvården Tandsköterska/Receptionist till Folktandvården Skåne, Arlöv
Som tandsköterska hos oss arbetar du med att assistera någon av våra duktiga tandläkare. Tillsammans behandlar ni såväl barn och ungdomar som vuxna. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandsköterska spelar du en viktig roll i detta. Du utför undersökning- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling samt administrativt arbete såsom till exempel kostnadsförslag och remisshantering. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kol...
2023-05-29 2023-06-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Specialistsjuksköterska till Psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Arlöv
Vi välkomnar nu en specialistsjuksköterska i psykiatri till vårt team på öppenvårdsmottagningen i Arlöv! Som specialistsjuksköterska arbetar du med psykiatrisk bedömning, rådgivning, och samtal. I din tjänst gör du viss läkemedelsdelsuppföljning och utför provtagningar/årskontroller. Du arbetar med såväl enskilda samtal som med gruppbehandling tillsammans med en kollega. I ditt uppdrag kommer du att ha förmånen att arbeta med en bred patientgrupp vad gäller såväl ålder och bakgrund samt problemställningar. Hos blir du en del av ett välfungeran...
2023-05-25 2023-06-30