Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Handikapp- och psykiatriomsorgen och sjuksköterskor Stödpedagog till LSS-verksamheten
Vi söker en Stödpedagog till Serviceboende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Stödpedagogansvaret innebär att vara i det brukarnära arbetet, stödja i vardagen och motivera brukare till ökad självständighet. I det brukarnära arbetet kan Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) insatser förekomma i arbetsuppgifterna. Vi utgår från de resurser och förmågor som varje individ har. Som stödpedagog skall du kunna bidra med fördjupad kunskap i det brukarnära arbetet. Detta görs til...
2021-07-26 2021-08-18
Bjuvs kommun, Billesholms förskolor Lärare i förskolan
Som förskollärare arbetar du för, och tar ansvar för att bedriva undervisning i förskolan utifrån aktuella styrdokument. Du utgår ifrån barnets behov av omsorg, utveckling och lärande, som tillsammans bildar en helhet, under hela dagen. Du utför ett systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att planera, dokumentera, analysera och utvärdera den pedagogiska verksamheten och ditt pedagogiska ledarskap. Du verkar för att vara en del av ett team där allas kompetens och kunskap tas tillvara.
2021-07-23 2021-08-13
Bjuvs kommun, Byggnadsförvaltningen Miljöchef
Rollen som miljöchef innebär att leda, utveckla och ansvara för miljöavdelningens arbete. Totalt kommer miljöavdelningen omfatta cirka sex personer inklusive dig som chef. Du ansvarar för att stötta, motivera och kompetensutveckla personalen och att skapa bra förutsättningar för en god arbetsmiljö och arbetsglädje. Att se avdelningens uppdrag som en del av kommunens uppdrag och vision är viktigt, liksom att se till att ha ett fokus på resultatet i enlighet med de planer som är beslutade. Du ser till att arbetsprocesser och rutiner ses över kont...
2021-07-21 2021-08-31
Bjuvs kommun, Elevhälsan Skolsköterska, centrala elevhälsan
Som skolsköterska är du en viktig del av skolans elevhälsoteam med rektor, kurator, psykolog och specialpedagog. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande med individer, grupper och i skolans organisation enligt elevhälsans riktlinjer samt med hälsosamtal och vaccinationer enligt fastställt program. Du tillför medicinsk kunskap om elevers förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling. Som skolsköterska i elevhälsan utgår ditt arbete från ett salutogent perspektiv. Genom att sprida kunskap om vad som får barn att utvecklas väl och vad som...
2021-07-19 2021-08-23
Bjuvs kommun, Elevhälsan Specialpedagog inriktning språkförskola, centrala elevhälsan
En grundläggande del i tjänsten består i att arbeta direkt gentemot våra barn och elever som är i behov av regelbunden och intensiv tal- och språkträning. Detta är en väl fungerande verksamhet som du kommer att ansvara för att utveckla vidare med nära stöd av logoped och i nära samarbete med våra specialpedagoger. Utöver detta kommer du att utbilda och handleda förskolepersonal i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt arbeta för ett språkfrämjande förhållningssätt ute på förskolorna. Du kommer att ansvara för att utveckla ett a...
2021-07-19 2021-08-23
Bjuvs kommun, Elevhälsan Specialpedagog, centrala elevhälsan
Ditt uppdrag sker i nära samverkan med rektor utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv på organisations-, grupp- och individnivå. Du kommer genom handledning stödja förskolans personal i utformandet av tillgängliga lärmiljöer och pedagogiska strategier utifrån ett inkluderande perspektiv. Specialpedagogen kan även vara ett stöd i uppförandet av handlingsplaner och utvärdering av särskilda stödinsatser. Du förväntas bli en naturlig samtalspartner i specialpedagogiska frågor för personal och rektor för förskola och där...
2021-07-19 2021-08-23
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Söderåsen i Bjuv
I rollen ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter, vilket innefattar mottagningsarbete med planerade och akuta besök, triagering och telefonrådgivning. Hos oss finns det möjlighet att vidareutbilda sig och specialisera sig inom önskat område. Vår verksamhet befinner sig just nu i en positiv utvecklingsfas med många spännande projekt, vilket ger dig möjligheten att vara med och driva utvecklingen av verksamheten framåt.
2021-07-16 2021-08-13
Bjuvs kommun, Byggnadsförvaltningen Nämndsekreterare och administratör till Bjuvs kommun
I denna roll kommer du att vara sekreterare till byggnadsnämnden, vilket bland annat innebär att göra kallelser, skriva protokoll och vara ett stöd till politikerna och den politiska processen. Du kommer också att vara förvaltningens administratör, vilket är ett mycket brett uppdrag. Du kommer få jobba med arkivet, kontering, fakturering, utskick, inköp, posthantering, diarieföring, ta fram statistik och mycket mer. En viktig del av uppdraget är att driva förvaltningens digitaliseringsarbete, i första hand när det gäller bygglovsprocessen. En g...
2021-07-09 2021-08-01
Bjuvs kommun, Byggnadsförvaltningen Bygglov- och tillsynshandläggare till Bjuvs kommun
I denna roll kommer du arbeta som handläggare av bygglov och bygganmälningar, men också med tillsyn enligt PBL tillsammans med en kollega. Eftersom Bjuv är en liten kommun lär du även få hjälpa till med andra frågor förvaltningen arbetar med. En viktig del av ditt uppdrag är att informera och ge råd till de som vill bygga. Du fattar självständiga beslut i enlighet med gällande delegationsordning och förbereder och föredrar ärenden inför beslut i byggnadsnämnden. Som bygglovs- och tillsynshandläggare krävs ett nära samarbete med kollegorna på f...
2021-07-09 2021-08-15
Bjuvs kommun, Bjuv Östra förskolor Förskollärare 100 % på Solrosens förskola 1-3 år
Vi söker dig, legitimerad förskollärare som har glädje och lust inför ditt uppdrag och som är trygg i din yrkesroll. Du ska delta aktivt i barnens utveckling över hela utbildningen. Vi vill att du är aktiv och intresserad av att driva och delta i förskolans utvecklingsarbete utifrån vår vision 2030, vårt styrdokument, skollag och vår målstyrning. Du ska planera, dokumentera, genomföra och följa upp ditt pedagogiska arbete med barns utveckling och lärande. Vidare tar du del av omvärldsbevakning samt arbetar med undervisning i förskolan och ditt ...
2021-07-06 2021-09-09
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Vikarie, Brogårdaskolan
Uppdraget innebär att vara vikarie när ordinarie pedagog är sjuk eller ledig. Du kommer att möta elever i åldrarna 6 -12 år.
2021-06-28 2021-07-31
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Lärarvikarie Jens Billeskolan
Uppdraget innebär att vara vikarie när ordinarie lärare är sjuk eller ledig. Du kommer att ingå i vikarieresursen. Som timvikarie kommer du att möta elever i olika åldrar och undervisa i olika ämnen. En vanlig skoldag är mellan ca kl 08 till 15 men som vikarie kan du få arbeta några timmar eller en hel dag. Anställningsuppdraget sker på timbasis och är ett så kallat korttidsvikariat från dag till dag.
2021-06-22 2021-07-30
Bjuvs kommun, Äldreomsorg och rehabilitering Sommarvikarier inom äldreomsorgen
Arbetet inom äldreomsorgen i Bjuv innebär att hjälpa äldre i deras vardag genom att ge god omvårdnad och service utifrån individuella behov. Vi erbjuder en god introduktion och dagar för bredvidgång. Schemalagd arbetstid dag/kväll/helg och nätter. I arbetet ingår delegerade vårduppgifter och dokumentation därav krav på god datorvana och att du behärskar språket i tal och skrift.
2021-01-15 2021-07-31