Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsledare till förskoleverksamheten i Västerås stad!
Som utvecklingsledare kommer du att ha en central roll i att säkerställa och förbättra kvaliteten på alla nivåer av vår verksamhet genom att hålla i det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer att leda rektorer på våra ledarforum. Besvara frågor från nämnden och utarbeta dokument av hög kvalitet för att tydliggöra riktlinjer och processer. Det ingår även att hålla i utbildningsdagar för nämnden med fokus på olika teman inom förskoleverksamheten. Allt sker i nära samarbete med verksamhetschef och biträdande verksamhetschef för att integrera kv...
2024-02-23 2024-03-17
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Skiljeboskolan
Arbetet som speciallärare innebär att ge stöd till enskilda elever, mindre grupper av elever och stöd till elever i helklass, vi strävar efter att varje elev ska få sina individuella behov tillgodosedda. Du upprättar pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram i samarbete med lärare, elevhälsoteamet och vårdnadshavare. Som speciallärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med övriga speciallärare och elevassistenter, tillsammans är vi skolans samlade team för resurs och stöd. Du är en viktig vuxen för våra elever. Detta innebär att du ...
2024-02-22 2024-03-14
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare i kombination med annat ämne till Fridnässkolan
I rollen som idrottslärare skapar du positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv hos eleverna. Genom din undervisning ger du eleverna möjlighet att testa på flera olika typer av rörelseaktiviteter och skapar förståelse för hur ett aktivt friluftsliv kan ske under årets olika årstider. Du leder, driver och motiverar dina elever så att ett lärande och ett nyfiket klimat uppstår. Det är viktigt att du håller en hög kvalité under ett långsiktigt perspektiv för att skapa förståelse för vikten av fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil.
2024-02-22 2024-03-14
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen SFI lärare till vuxenutbildningscentrum
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta på avdelning 1, studieväg A vilket innebär att du kommer få möta elever som är i början av sin språkutveckling. I klassrummet kommer fokuset ligga på läs- och skrivinlärning samt lära sig det svenska språket, så våra elever får en bra grund att stå på. Målet som vi strävar mot är att öka elevernas inkludering i samhället, anställningsbarhet och kortast väg till egen försörjning. Eleverna har olika kunskaper och erfarenheter med sig sedan tidigare och det är därför viktigt att du anpassar din undervi...
2024-02-21 2024-03-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Håkantorps förskola
Som socialpedagog lägger du fokus på trygghetsarbetet och det förebyggande barnhälsoarbetet på förskolan. Du håller fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare kring bland annat trivsel och samspel. Du samarbetar med övriga aktörer i samhället kopplat till verksamheten. Din kompetens och deltagande i BHT, barnhälsoteamsarbetet är också viktigt och du kommer ha ett särskilt ansvar för det systematiska barnhälsoarbetet. Du kommer få stöd av och ingå i ett nätverk med andra socialpedagoger från Västerås förskolor. Tillsammans med arbetslagen p...
2024-02-20 2024-03-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare i Ma/NO/Tk till Skiljeboskolan åk 7-9
Du bedriver en kreativ och modern undervisning, hittar strategier för att nå varje elev och stärka elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Som förstelärare kommer du att undervisa i ämnena matematik, NO och teknik, samtidigt som du har en viktig roll i skolans utvecklingsorganisation. Du är en viktig del i den kollektiva organiseringen av ledningen. Tillsammans med rektor och kollegor i utvecklingsorganisationen analyserar du skolans resultat och identifierar utvecklingsområden. Du förväntas vara en god förebild och leda olika ut...
2024-02-19 2024-03-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare Irstaskolan (vikariat)
Vi ser rörelse som ett viktigt moment i elevernas kunskapsinlärning och genom din undervisning ger du eleverna möjlighet att testa på flera olika rörelseaktiviteter och är med och bygger en viktig grund för framtiden. Du har ett nära samarbete med arbetslagen på skolan bidrar med din kompetens inom idrott- och hälsa.
2024-02-16 2024-02-26
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i anpassad grundskola
Du planerar, utvärderar och följer upp undervisningen. För att skolan ska kännas meningsfull, begriplig och hanterbar för eleverna utövar vi en tydliggörande pedagogik med alternativ och kompletterande kommunikation. Hos oss strävar vi efter att uppväga skillnader i förutsättningar i lärande genom att hela tiden ta hänsyn till alla olika behov i lärmiljön. Du kommer tillsammans med övrig personal sträva efter ett arbetssätt där vi på bästa sätt kan möta elevernas olika behov.
2024-02-16 2024-03-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistenter till Sofiaskolan och Fridhemsskolan
Som elevassistent vägleder du och stöttar våra elever under skoldagen. Detta gör du genom att anpassa verksamheten utifrån elevens unika behov för att ge de bästa förutsättningarna till en god undervisning. Du samverkar med klassläraren och stöttar upp i undervisningen. Samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet och ni har en kontinuerlig dialog kring elevens vardag och utveckling. Du har en del av din tjänst på skolans fritidshem där du tillsammans med dina kollegor driver och utvecklar verksamheten utifrån aktuell läroplan. Utöve...
2024-02-16 2024-03-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Instruktör bageributik och konditori
Du kommer att undervisa både på gymnasiet och vuxenutbildningen. Genom att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en utmanade undervisning, ger du bästa möjliga förutsättningar för eleverna att nå goda studieresultat. Du uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ och ansvar för den egna utvecklingen. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2024-02-15 2024-02-25
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom kök till Restaurang- och Livsmedelsprogrammet
Hos oss kommer du att undervisa på skolan som helhet med fokus mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2024-02-14 2024-02-28
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom hotell och turism till Introduktionsprogrammet (IMY)
Hos oss kommer du att undervisa på skolan som helhet men med huvuduppdrag mot vårt introduktionsprogram som innefattar vårt program hotell och turism. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2024-02-14 2024-02-28
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Serveringslärare inom restaurang och livsmedel
Hos oss kommer du att undervisa på skolan som helhet med fokus mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2024-02-14 2024-02-28
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska
Ditt uppdrag som skolsköterska är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. EMI har tagit fram ett årshjul som du följer, det styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och självständigt arbete där ingen dag är den andra lik. Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever skall triva...
2024-02-12 2024-02-26
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Är du lärare i år F-6? Välkommen till Västerås stad!
Enkelt skulle vi kunna säga att du kommer arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR22). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställa att ...
2024-01-01 2024-03-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Är du lärare i fritidshem? Välkommen till Västerås stad!
Som lärare i fritidshem gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Det ger fantastiska möjligheter att analysera elevens behov, och för dig som pedagog möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång. Eleverna står i fokus, men ditt uppdrag innebär också att du samarbetar med övriga pedagoger och elevhälsoteamet på skolan. Du har också nära dialog med föräldrar och ibland med myndigheter.
2024-01-01 2024-03-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare år 7-9 - ett jobb för framtiden!
Ditt huvuduppdrag kommer vara att arbeta med planering, undervisning, handledning och värdegrundsarbete utifrån läroplanen (LGR22). Men att vara lärare idag handlar om så mycket mer. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utveckla nya arbetssätt utifrån de elever du möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa en rolig och utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar du också med elevhälsoarbete för att säkerställ...
2024-01-01 2024-05-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Västerås stad
Som förskollärare på en av våra förskolor kommer du tillsammans med dina kollegor att ansvara för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som grund arbetar du utforskande och projekterande med utgångspunkt från barnens intressen. Du skapar förutsättningar för att varje barn utifrån sina behov ges utrymme att utvecklas. Lärande och omsorg bildar en helhet och vill hela tiden inspirera och utmana barnen att upptäcka, skapa och lära nytt. Alla barn ska erbjudas en mångfald av meningsfulla sammanhang och aktiviteter. Idag bes...
2024-01-01 2024-03-31