Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förste förskollärare
Uppdraget innebär att arbeta i barngrupp cirka 80%. Resterande 20 % arbetar du mer strategiskt med läroplanen och GPI som utgångspunkt. Du säkerställer att den pedagogiska verksamheten utgår från och utvecklas med fokus på att stimulera barns lust och nyfikenhet för ökat lärande och inflytande. Det gör du genom att planera, genomföra, utvärdera och analysera undervisningen tillsammans med arbetslagen. Genom att handleda, ge feedback och sprida dina kunskaper och erfarenheter är du en god förebild bland dina kollegor. Du höjer den didaktiska kva...
2022-12-08 2023-01-08
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Förskollärare till Skultuna förskolor
Du ansvarar för att undervisa, utveckla, motivera och skapa förståelse för alla barn. Du arbetar aktivt tillsammans med kollegor för att nå gemensamma mål, detta utifrån förskolans läroplan och våra andra styrdokument. Vi arbetar projektinriktat, där varje fokusområde blir långa och korta projekt. Hela enheten utgår från ett gemensamt tema som under året bryts ner till olika mål och fokusområden. På våra förskolor bildar pedagogerna stora arbetslag som sedan blir mindre undervisningsgrupper. Till hjälp i arbetet använder vi oss av modern pedago...
2022-12-07 2022-12-28
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Restaurangbiträde till Restaurangenheten
Som restaurangbiträde på restaurangenheten har du många olika ansvarsområden, men grunden går ut på att du planerar, beställer och bereder i det kalla köket och salladsutbudet. Du deltar även i matlagning och servering, städning och diskning och samarbetar med övriga i arbetslaget för att lösa dagens uppgifter. I beredning och tillagning använder du säsongens råvaror och arbetar utifrån de koncept som vi tillämpar. Inom dessa ramar har du stor frihet att tillreda och presentera ett attraktivt erbjudande till våra gäster. En viktig del i rollen ...
2022-12-06 2022-12-20
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Tranellska gymnasiet
Som specialpedagog du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Vi arbetar för att ge våra elever det stöd som behövs för att de ska lyckas i skolan. Du kommer att arbeta både strategiskt och elevnära. Naturligtvis riktar vi även vårt fokus mot elevers behov av trygghet och framtidstro. Vi sätter stort värde på att arbeta tillsammans. Du kommer att ha stora möjligheter att efter behov vara med och påverka innehållet i dina arbetsuppgifter.
2022-12-05 2022-12-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Orresta förskola
I din roll som barnskötare innebär det att du tillsammans med kollegor på förskolan organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån den pedagogiska idén och vår vision. Detta med ambition om att alltid ge barn, föräldrar och kollegor bästa möjliga möte. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet och vara med och driva och dokumentera det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på enheterna.
2022-12-02 2022-12-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Fridhemsskolan
Utifrån varje elevs specifika behov, utveckling och lärande bygger vi på elevens egna aktiva undersökande och upptäckande. Som lärare ansvarar du för din egen undervisning men har kollegialt stöd och ett kollegialt lärande tillsammans med andra lärare. Vårt pedagogiska arbetssätt kännetecknas av en strukturerad och tydliggörande visuell pedagogik. Vi vill lägga grunden för våra elevers möjligheter till upplevelser och erfarenheter som de kan använda sig av idag och i framtiden. För oss är det viktigt att vi ständigt håller oss uppdaterade inom ...
2022-12-02 2022-12-18
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Hamreskolan
I rollen som elevassistent kommer du arbeta i årskurs 1 med tillhörande fritidsverksamhet. Du förväntas ta ett stort ansvar för att eleverna får möjlighet att utvecklas till självständiga individer utifrån sina förutsättningar. Du kommer tillsammans med övriga kollegor att organisera, strukturera och anpassa vardagen utifrån våra styrdokument och den pedagogiska idén samt se till att barnen, deras föräldrar och dina kollegor alltid får det bästa möjliga mötet.
2022-12-02 2022-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Hahrska gymnasiet
Vi söker en socialpedagog som arbetar tillsammans med lärare och elevhälsan kring elever på våra introduktionsprogram. Du är med eleverna för att hjälpa och stötta dem både på rast och lektioner. Du har ett uppsökande uppdrag vid elevfrånvaro där du använder dig av motiverande samtal samt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande. Du har positiva förväntningar på eleverna och skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare samt personalen på skolan. I ditt uppdrag ingår även utveckling av yrkesintroduktion träarbetare, ett nationellt...
2022-12-02 2022-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Bifrostens förskola
I denna roll som barnskötare kommer du att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Du kommer tillsammans med dina kollegor att ansvara för genomförandet av undervisning och utvecklingen av vår pedagogiska verksamhet. Du synliggör och utvecklar barnens lärprocesser med hjälp av den pedagogiska dokumentationen och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att genomföra utvecklingssamtal med barn och vårdnadshavare. Lokalerna är genomtänkta och helt utformade efter verksamhetens behov. Inomhusklimaten främjar lek och lärande för barnen och ger en ...
2022-12-02 2022-12-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklare inom språkutveckling till förskolan
Du kommer att ta fram metoder och modeller för arbete med språkutvecklande arbetssätt på förskolorna. Du kommer också att arbeta operativt med riktade insatser tillsammans med rektor på förskolor där majoriteten av barnen talar ett annat modersmål än svenska. Du blir viktig som handledare för arbetslag i språkutvecklande arbetssätt och finns ute på förskolan tillsammans med pedagoger och barn i den vardagliga verksamheten. I arbetet med att ta fram metoder och modeller samarbetar du nära verksamheten och en viktig del i arbetat blir att stötta ...
2022-12-01 2022-12-11
Västerås stad Assistent till Daglig Verksamhet
Som administrativ assistent hos oss har du en central och mångsidig roll där du agerar stöd åt både kunder, medarbetare och chefer. Arbetet är till stor del självständigt, men du har ett nära samarbete med kollegor och chefer. I uppdraget ingår det att administrera det dagliga arbetet och en del av ditt arbete kommer du lägga på administrering i systemet Epsilon. Du arbetar med schemaläggning, personalbemanning och hanterar löpande vikariebokning. Du kommer också göra beställningar och bokningar av olika slag, sakgranska fakturor och stötta ve...
2022-11-30 2022-12-14
Västerås stad, Externt förbund Vafab Servicekoordinator till VafabMiljö
Som servicekoordinator har du i första hand en administrativ roll. Dels ansvarar du för enhetens ärenden i vårt ordersystem genom att koordinera arbetet med medarbetarna, andra interna enheter, entreprenörer och kunder. Du skapar struktur i orderhanteringen och ser till att arbetsrutiner efterlevs. Du planerar och koordinerar leveranser, intag av utrustning vid event, kontrollerar och konterar fakturor samt ansvarar för inventering och lagersaldon. Delar av dagen bemannar du vår godsmottagning.
2022-11-30 2022-12-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare till Brandthovdaskolan
Du är en erfaren lärare som utvecklar din undervisning utifrån den senaste forskningen och de elever du har i klassen. Som förstelärare får du vara med och utveckla undervisningen på skolnivå. Utöver din undervisning kommer du som förstelärare leda insatser på uppdrag av rektor som bidrar till höjd måluppfyllelse på hela skolan. Du är en viktig part i skolans utvecklingsorganisation och ingår i skolans ledningsarbete. Du analyserar skolans utvecklingsbehov i det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med rektor och övriga lärarkollegor på sk...
2022-11-30 2022-12-11
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till högstödsteamet
Du kommer arrbeta med psykosocialt behandlingsarbete på uppdrag av socialtjänsten. I arbetet får du möta barn, unga och föräldrar som befinner sig i svåra livssituationer, uppdraget innebär att tillsammans med familjen bedriva ett förändringsarbete på olika plan för att förbättra familjesituationen. I arbetet ingår telefonberedskap. Vi arbetar oftast med våra familjer i team om två eller tre personer men ibland även självständigt. När vi bedriver behandling i mer krävande situationer arbetar vi i team bestående av ungdomsbehandlare, familjebeh...
2022-11-28 2022-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Edströmska gymnasiet
Som specialpedagog du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Vi arbetar för att ge våra elever det stöd som behövs för att de ska lyckas i skolan. Du kommer att arbeta både strategiskt och elevnära. Naturligtvis riktar vi även vårt fokus mot elevers behov av trygghet och framtidstro. Vi sätter stort värde på att arbeta tillsammans. Du kommer att ha stora möjligheter att efter behov vara med och påverka innehållet i dina arbetsuppgifter.
2022-11-28 2022-12-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Önstaskolan
Som studie- och yrkesvägledare hjälper du eleverna att hantera frågor kring utbildning och yrkesval. Genom de vägledningssamtal du leder får eleverna den insikt som krävs för att kunna göra egna väl underbyggda val. Ibland besöker du även eleverna i klassrummet, informerar om PRAO, gymnasieval eller är i kontakt med vårdnadshavare. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolledning, samt ytterligare en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans bildar ni en helhetssyn kring eleverna. Tillsamman...
2022-11-25 2022-12-09
Västerås stad Biträdande Rektor Herrgärdsskolan
Som biträdande rektor har du ansvar och fokus på fritidshem och förskoleklass med personalansvar för cirka 15 personer. Vi ser samverkan mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem som en viktig del där du tillsammans med rektor skapar en röd tråd mellan dessa. Du kommer arbeta aktivt och nära dina medarbetare, skapa delaktighet och vara ett organisatoriskt stöd. Det systematiska kvalitetsarbetet är något du kommer arbeta med och du driver skolan och den pedagogiska utvecklingen med engagemang och trygghet
2022-11-25 2022-12-11
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafikövervakare till Västerås Stad
Parkeringsövervakning betyder att du har ett ansvar för trafiksäkerheten i stadsmiljön. Här är det superviktigt med ett bra bemötande. Du möter alla de människor som rör sig i Västerås och får guida samt informera de så att de hamnar rätt. Vi ser dig mer som en stadsvärd än som en parkeringsvakt. Vår målsättning är att trafikmiljön och våra parkeringar ska upplevas som trygga och attraktiva. Vi börjar vår dag i stadshuset och där gör vi också all rapportering och dokumentation som ingår i jobbet. Som parkeringsvakt har du ett fritt arbete som ...
2022-11-24 2022-12-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare till Hamreskolan
Som musiklärare ansvarar du för att planera, utvärdera och följa upp din undervisning. Du har hand om ett spännande ämne där eleverna får chans att öppna sina kreativa sidor och skapa sammanhang. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor följer uppsatta mål och ständigt arbetar för att utveckla vår verksamhet. Vi vill alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för bättre studieresultat och detta kommer du vara delaktig i.
2022-11-24 2022-12-08
Västerås stad, Externt förbund Vafab Smed till VafabMiljö
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att reparera containers av varierande storlek. Du kommer att göra bedömningar av reparationer som sker mestadels i vår egen smidesverkstad på Gryta avfallsstation, men ibland även ute på fältet. Det förekommer också andra svetsarbeten på våra anläggningar, till exempel kan du behöva stötta mekanikerna med reparationer av fordon. Vi är i början av arbetet med 5S, som vi lägger stort fokus på och alla kommer vara delaktiga i förbättringsarbete inom organisationen.
2022-11-24 2022-12-08
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen BIM systemförvaltare till Fastighetsenheten
Som systemförvaltare ansvarar du för hela BIM-funktionen. Rollen innefattar att förvalta fastighetsförvaltningen BIM-system och dokumentation i olika projektdatabaser samt att både skapa och granska utifrån BIM-manualer samt hantering i det digitala ritningsarkivet. Du verkar i olika kontaktytor och trivs i en samordnande roll. Du arbetar med ritningar och teknisk dokumentationen för fastigheter under så väl projektskede som förvaltningsskede. Du deltar vid uppstart av projekt och kvalitetssäkrar beställningar till leverantörer. Vid uppritni...
2022-11-18 2022-12-11
Västerås stad, Stadsledningskontoret Enhetschef till Kanslienheten Stadsledningskontoret
Som enhetschef för Kanslienheten arbetar du på uppdrag av verksamhetschefen för området. Du arbetar nära politiken och stadsledningen, vilket ständigt påverkar verksamheten både på kort- och lång sikt med ibland snabba förändringar. Du har sedvanligt ansvar för enhetens budget, personal och verksamhet och du är en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp. En viktig del av uppdraget är att tillsammans med dina medarbetare och i samverkan med andra berörda verksamheter kontinuerlig driva utvecklingsarbete inom enhetens olika funktioner. Uppdrag...
2022-11-18 2022-12-11
Västerås stad Arbetsterapeut till Rehabenheten äldreomsorg
Du arbetar i team tillsammans med fysioterapeuter och arbetsterapeutkollegor, men också tillsammans med andra professioner som sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett självständigt och flexibelt arbete där det är du som planerar och strukturerar din dag. Du träffar våra patienter och arbetar med bedömning, behandling och uppföljning av insatser. Du förskriver också hjälpmedel och trygghetsskapande teknik. Vårt fokus ligger på patienten och dennes välmående. Vi ser fram emot att ta del av dina kunskaper och din kompetens, oav...
2022-11-09 2022-12-11
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Vikarieförmedlingen söker lärarvikarier till Västerås Stads skolor
Som lärarvikarie täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar för en hel klass och kan undervisa i ett eller flera ämnen. Vid kortare uppdrag följer du ordinarie lärares planering för lektionsinnehållet. Vid längre uppdrag kan du också komma att ansvara för att planera undervisningen, till din hjälp har du andra lärare som arbetar på skolan. Som vikarie har du en viktig roll. Du medverkar till att skapa en positiv och utvecklande lärmiljö för alla elever!
2022-10-28 2022-12-18
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Vikarieförmedlingen söker timvikarier till Västerås stads skolverksamheter.
Rollen som elevassistent innebär att du i huvudsak arbetar inom grundskolan vilket även inkluderar förskoleklass och fritidshemsverksamhet. För dig som specifikt är intresserad av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd finns särskolan, träningsskolan och särskilda undervisningsgrupper som möjliga arbetsplatser. Som elevassistent stöttar du oftast en enskild elev eller grupp elever i deras skoldag. Du stöttar eleven i de situationer som kan upplevas och vara jobbiga för denne. Arbetsuppgifterna varierar utifrån elevens behov, exempelvi...
2022-10-28 2022-12-18
1 2 >