Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Strängnäs kommun, Thomasgymnasiet Gymnasielärare på Ekonomi- och Försäljning och serviceprogrammet
Du kommer att undervisa på ekonomiprogrammet och/eller försäljning och serviceprogrammet inom ämnen som till exempel företagsekonomi, entreprenörskap, privatjuridik, näthandel, marknadsföring, inköp, kommunikation och branschkunskap inom handel. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i samråd med dina lärarkollegor. Genom regelbunden dialog så stöttar, coachar och handleder du dina elever i deras lärande och utveckling, Du ingår också i ett arbetslag, är mentor för en grupp elever och är en viktig del i skolans utvecklingsarbete.
2023-06-02 2023-06-18
Strängnäs kommun, Thomasgymnasiet Speciallärare till Thomasgymnasiet
I denna roll kommer du att ha fokus på IM elever och bland annat stötta elever med stor frånvaro problematik. Som speciallärare ingår att i nära samarbete med ansvarig lärare bedriva anpassad pedagogisk verksamhet för elever i behov av särskilt stöd, antingen enskilt, i klassrummet eller i mindre grupp. Du ska kunna stötta i både svenska och matematik. Mentorskap ingår i uppdraget och du kommer att ha kontakt med elevens hem.
2023-06-02 2023-06-15
Strängnäs kommun, Vasaskolan Elevassistenter till Vasaskolan
Som elevassistent hos oss är du delaktig i såväl pedagogiska som sociala sammanhang. Dina arbetsuppgifter kommer vara att tillsammans med övriga pedagoger arbeta med en enskild elev utifrån elevens behov. Du följer barnet under sin dag på skolan där du finns som stöd i både lek och lärande. Du arbetar förebyggande för att minska situationer som orsakar stress för barnet. Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande samt ge trygghet och struktur i vardagen.
2023-06-01 2023-06-23
Strängnäs kommun, Finningeskolan Lärare åk F-3 till Finningeskolan
Dina arbetsuppgifter som lärare och mentor innebär att: • planera, genomföra och utvärdera din undervisning i enlighet med skolans styrdokument och läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (LGR22), individuellt och i arbetslag. • bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån individ- och gruppens behov och förutsättningar. • aktivt bidra med att utveckla vår lärmiljö tillsammans med elever och övrig personal.
2023-06-01 2023-06-14
Strängnäs kommun, Finningeskolan Förskollärare till Finningeskolan
Vi söker nu en förskollärare där även mentorskap ingår i tjänsten. Dina arbetsuppgifter som förskollärare och mentor innebär att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Detta i enlighet med skolans styrdokument och läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (LGR22). Du kommer att arbeta både individuellt och i arbetslag. I rollen ingår att bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån individens och gruppens behov och förutsättningar. Vidare kommer du att aktivt bidra med att utveckla vår lärmiljö tillsa...
2023-06-01 2023-06-14
Strängnäs kommun, Thomasgymnasiet Gymnasielärare i historia och svenska till Thomasgymnasiet
Du kommer att undervisa på ekonomiprogrammet och/eller försäljning och serviceprogrammet samt introduktionsprogrammet i historia och svenska. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i samråd med dina lärarkollegor. Genom regelbunden dialog så stöttar, coachar och handleder du dina elever i deras lärande och utveckling, Du ingår också i ett arbetslag, är mentor för en grupp elever och är en viktig del i skolans utvecklingsarbete.
2023-06-01 2023-06-14
Strängnäs kommun, Controllerenheten Ekonomicontroller till Strängnäs kommun
Som ekonomicontroller kommer du arbeta som ekonomistöd för några av kommunens verksamheter. Rollen innebär att medverka i boksluts- och budgetarbete samt ge verksamhetsföreträdare stöd vid budgetering, uppföljnings- och prognosarbete. I ditt arbete ingår även att göra utredningar och skriva rapporter, samt utveckla våra ekonomiprocesser. Du arbetar som internkonsult och ger råd och stöd i ekonomifrågor samt medverkar vid informationstillfällen och utbildningar. Du arbetar nära verksamheten och övriga ekonomicontrollers, och ser det som en sjä...
2023-06-01 2023-06-14
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Förskollärare till Äventyret
I rollen som förskollärare kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen. Vi ansvarar tillsammans för ett förhållningssätt där vi uppmuntrar barnen att aktivt vara med och påverka sin dag på förskolan. Du kommer att planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt läroplanens mål och riktlinjer. Våra förskolor är i ständig förändring och vi deltar just nu i Ifous program Hållbar förskola och har bland annat fokus på språk och digitalisering. Hos oss får du en sammansvetsad...
2023-05-31 2023-06-14
Strängnäs kommun, Stallarholmsskolan Lärare i idrott och hälsa årskurs 1-6 till Stallarholmsskolan
Nu söker vi en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa för årskurs 1-6. I denna roll kommer du att ansvara för planering av undervisning, uppföljning och utvärdering av dina elevers resultat med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
2023-05-30 2023-06-12
Strängnäs kommun, Åkerskolan Lärare i engelska åk 7-9 till Åkerskolan
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet engelska. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar en verksamhet som är trygg, rolig och utmanande samt arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med vetgiriga elever och professionell och engagerad personal. Ledarskapet i klassrummet anser vi har en avgörande betydelse för elevernas resultat. Här prioriteras got...
2023-05-30 2023-06-12
Strängnäs kommun, Åkerskolan Barnskötare förskoleklass till Åkerskolan
Som barnskötare bidrar du till att vardagen i förskoleklassen och på fritids fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor i förskoleklassen och på fritids medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt skolans läroplan och verksamhetsmål. Du bidrar även vid föräldramöten och utvecklingssamtal. I de d...
2023-05-30 2023-06-07
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Lärare i fritidshem, Mariefreds skola
I denna roll kommer du, tillsammans med övriga pedagoger på skolan, arbeta för fritidshemmet. Ni arbetar för att ge eleverna en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktivitet, skratt och lärande. Ni planerar, leder, utvecklar och bedriver den pedagogiska verksamheten så att den stimulerar och utmanar elevernas sociala förmågor och demokratiska förhållningssätt. Ni arbetar aktivt för verksamhetens värdegrund och arbeta mot diskriminering. Under skoltid ska du kunna undervisa i bild/musik alternativ annat ämne i halvklass...
2023-05-29 2023-06-18
Strängnäs kommun, Thomasgymnasiet Elevassistent till den anpassade gymnasieskolan
Som elevassistent hos oss i den anpassade gymnasieskolan (särskolan) kommer du aktivt att delta i verksamheten under skoltid och i fritidshem. Du möter och arbetar med våra elever med olika funktionsvariationer i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, exempelvis autism, Downs syndrom, ADHD, epilepsi, utagerande beteenden och fysiska funktionsvariationer. Du kommer att använda dig av olika typer av fysiska hjälpmedel för att hjälpa eleverna att träna sin kropp, hjälpa till med av- och påklädning, toalettbesök och vid matsituationen....
2023-05-29 2023-06-11
Strängnäs kommun, Vasaskolan Barnskötare till Vasaskolan
Vi söker dig, som är positiv och engagerad, och som vill arbeta och inspirera våra elever under fritidstid. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att planera och leda fritidsverksamheten på eftermiddagarna utifrån fritidshemmets läroplan och skolans lokala mål. Fokus är att möta elevers olika behov och intressen i en tillgänglig lärmiljö. Självklart är du också behjälplig med andra uppgifter som du kan bli tilldelad.
2023-05-29 2023-06-23
Strängnäs kommun, Vasaskolan Elevassistent till Vasaskolan
Dina arbetsuppgifter kommer vara att tillsammans med övriga pedagoger arbeta med en elev med stora behov.
2023-05-29 2023-06-16
Strängnäs kommun, Finningeskolan Idrottspedagog till Finningeskolan
Dina arbetsuppgifter som idrottspedagog innebär bland annat att: • planera, genomföra och utvärdera din idrottsundervisning i enlighet med skolans styrdokument och läroplan för grundskolan (LGR22), individuellt och i arbetslag. • ge eleverna chans att få syn på och utveckla sitt lärande genom att till exempel använda digitala verktyg. • stötta kollegiet med förebyggande och främjande arbete med fokus på rörelse. • driva och utveckla rastverksamheten.
2023-05-29 2023-06-14
Strängnäs kommun, Mariagården Undersköterskor till Mariagården, dag och natt
Till detta uppdrag söker vi dig som kan arbeta lågaffektivt och ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att arbeta med en enskild brukare med psykossjukdom med inslag av demens. Du kommer också, vid behov, arbeta i en grupp med flera brukare. Den brukare som du kommer arbeta större delen av tiden med kan vara utåtagerande men också motoriskt orolig. Du som personal behöver därför vara lugn, kunna arbeta lågaffektivt och ha stort tålamod. Ingen arbetsdag är den andra lik vilket innebär att du behöver vara flexibel och snabbt kunna ställa om din ...
2023-05-26 2023-06-11
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Distriktssköterska/sjuksköterska till Hemsjukvården Ordinärt boende
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/ sjuksköterska med patientansvar i ordinärt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade när vården flyttar in i det egna hemmet. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser. Arbetstiden är förlagd dagtid, 4-5 kvällar/12 veckors ...
2023-05-26 2023-06-15
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Distriktssköterska/sjuksköterska till LSS-verksamhet
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/ sjuksköterska med patientansvar för LSS och i ordinärt boende. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade när vården flyttar in i det egna hemmet. Variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag samt öka efterföljsamheten i utförda insatser. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg...
2023-05-26 2023-06-15
Strängnäs kommun, Språkcentrum Modersmålslärare och studiehandledare i engelska och turkiska
Som modersmålslärare strukturerar och organiserar du arbetet med utgångspunkt i de styrdokument som finns. Du kommer att studiehandleda elever samt ansvara för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet, detta utifrån gällande styrdokument. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. Uppdraget som studiehandledare innebär placering på elevernas skolor där du stödjer eleverna i deras utveckling och lärande i nära samarbete med undervisande lärare i olika ämnen.
2023-05-25 2023-06-16
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor till särskilt boende, Hälso- och sjukvården
Rollen innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska med patientansvar på särskilt boende inom äldreomsorgen. Detta kan innebära alltifrån enklare medicinska insatser till mer avancerade. Du får stor variation i arbetet där ingen dag är den andra lik. Du planerar ditt arbete både självständigt och tillsammans i ditt team som förutom patienterna själva och andra legitimerade består av omsorgspersonal och enhetschef på särskilt boende. Vi använder digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter för att förenkla de legitimerades vardag s...
2023-05-25 2023-06-30
Strängnäs kommun, Åkerskolan Kurator till Åkerskolan
I denna roll kommer du att ingå i skolans elevhälsateam tillsammans med specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt skolledning. Du kommer att arbeta med elevsamtal, likabehandling och systematiskt kvalitetsarbete.I tjänsten ingår också insatser och handledning för personal utifrån verksamhetens behov på gruppnivå avseende: • trygghet och studiero • rastaktiviteter och övergångar • skolnärvaro Du kommer att arbeta främjande och förebyggande för att ge eleverna bästa möjliga förutsät...
2023-05-25 2023-06-09
Strängnäs kommun, Räddningstjänsten Brandinspektör/brandingenjör till Räddningstjänsten i Strängnäs
I uppdraget som brandinspektör/brandingenjör ingår uppgifter i både den operativa verksamheten och i det förebyggande arbetet. Primärt handlar det om operativ planering, handläggning av verksamheten med civilt försvar, handläggning av sotningsfrågor samt att ingå i vår insatsledarberedskap. Det kan även handla om exempelvis tillsyner och tillståndshantering. Uppgifterna kan styras efter dina kompetens- och intresseområden. Du kommer att vara delaktig i att utveckla verksamhetens arbetssätt och arbetsmetoder, både internt och i RRÖS. Vi erbjud...
2023-05-24 2023-06-14
Strängnäs kommun, Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuter och fysioterapeuter till Strängnäs kommun
Som arbetsterapeut/fysioterapeut kommer du att ansvara för bedömningar och beslut om arbetsterapeutiska/fysioterapeutiska åtgärder och uppföljningar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Verksamhetsområdet innebär krav på bred kompetens och stor självständighet. Dina insatser skall bidra till att patienterna bibehåller och utvecklar bästa möjliga aktivitets- och funktionsförmåga oavsett boendeform. Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utgör en viktig del i arbetet. I denna rol...
2023-05-24 2023-06-11
Strängnäs kommun, Åkerskolan Socialpedagog till Åkerskolan
Vi söker en socialpedagog till Åkerskolan årskurs 4-9. I arbetet ingår bland annat att tillsammans med skolans personal skapa en trygg, säker och trevlig miljö för våra elever. Du samverkar dagligen med skolans personal, ledning och elever. Ditt uppdrag är att skapa trygghet i skolmiljön utanför klassrummet. Du kommer att arbeta med skolkulturen tillsammans med arbetslagen, skolledningen och elevhälsoteamet och vara en del av driften av kafeterian. Du är med och leder elevrådet tillsammans med annan skolpersonal. Du samordnar och samarbetar me...
2023-05-23 2023-06-07
1 2 >