Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Barn- och ungdomsbibliotekarie 100 %
Biblioteken i Sävsjö består av huvudbibliotek, och tre filialer som är integrerade folk- och skolbibliotek. I ditt arbete ingår att bevaka, köpa in, hantera och förmedla litteratur. Att initiera, planera och genomföra projekt och programverksamhet ingår också. Du kommer genom ett uppsökande arbetssätt, i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället, att träffa barn, unga och deras föräldrar. Du kommer att ingå i olika nätverk, bl. a på regional nivå. Bemanning av informationsdisken ingår också, så möten med människor i alla åldrar sker. För a...
2024-04-11 2024-05-02
Sävsjö kommun Projektledare för omställning till ny socialtjänstlag
Som projektledare för omställningen till nya socialtjänstlagen kommer du att samordna och leda förvaltningens arbete genom att: * Kartlägga behov och förutsättningar för socialförvaltningens omställning mot en ny socialtjänstlag. * Planera, leda och implementera de förändringar som ska genomföras lokalt kopplat till omställningen. * Kommunicera pågående arbete internt inom förvaltningen. Som projektledare kommer du att bidra till att ta fram en modell för socialtjänsten samt i framtagandet av en gemensam strategi och aktivitetsplan för arbete...
2024-04-11 2024-04-30
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Stödassistent eller stödpedagog
Vi söker dig som vill vara med och ge våra brukare ett bra och meningsfullt liv. Du är väl medveten om att du har en avgörande betydelse för våra brukares upplevelse och livskvalitet och meningsfullhet och du sätter alltid brukarens bästa främst. Som stödassistent/stödpedagog genomför du insatser i form av såväl praktiskt, socialt som pedagogiskt stöd, både i den enskildes bostad och utanför. Uppdraget innebär att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till delaktighet och ansvarstagande i sin vardag. Detta görs med respekt för den ensk...
2024-04-10 2024-05-01
Sävsjö kommun, Skolkontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom vård och omsorg
I tjänsten ingår undervisning för både gymnasieelever och komvuxelever inom främst psykiatri, social omsorg och gerontologi och geriatrik. Du kommer arbeta med eleverna för att varje elev ska nå så långt som möjligt. Det ingår även Mentorsuppdrag. I arbetet kommer du att planera, genomföra och utvärdera din undervisning utifrån styrdokumenten. Som lärare på Aleholm får du en engagerad skolledning och kompetenta kollegor som ger dig stort kunskapsutbyte och stöd i din yrkesroll.
2024-04-08 2024-04-29
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Behandlingspedagog
Nu söker vi en behandlingspedagog mot målgruppen vuxna med missbruk och beroendeproblematik. I vissa fall kan arbete förekomma mot andra målgrupper och åldrar. Arbetet består av råd och stödsamtal, arbete med behandlade insatser utifrån uppdrag från myndighet och förebyggande arbete. Arbetet är varierande och du har ett flexibelt arbetssätt för att kunna möte individernas behov. I arbetet ingår regelbunden dokumentation i verksamhetssystemet Combine. Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
2024-04-05 2024-04-25
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Arbetshandledare
Deltagarna på daglig verksamhet har olika förutsättningar och står inför olika utmaningar, svårigheter och möjligheter. Som arbetshandledare är det din uppgift att stödja deltagarna i deras dagliga arbete genom ett pedagogiskt arbetssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar med IBIC (individens behov i centrum). I tjänsten ingår att vara kontaktman, göra genomförandeplan och dokumentera enligt IBIC i vårt dokumentationssystem Pulsen Combine. Målsättningen är att erbjuda en meningsfull sysselsättning som, utifrån individens förutsättning o...
2024-04-03 2024-04-21
Sävsjö kommun Enhetschef till funktionshinderomsorgen
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys och du har ett tydligt brukarfokus. Du är underställd en biträdande socialchef och har personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten. Chefsrollen innebär att du ska ha förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Du kommer att ingå i ett team för enhetschefer inom Funktions...
2024-04-02 2024-04-21
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Hemtjänst Öst
Nu söker vi två undersköterskor till vår yttergrupp på Hemtjänst Öst! Är du utbildad undersköterska som brinner för god vård och omsorg och som får energi av varierande arbetsuppgifter, då är du den vi söker! Hemtjänsten Öst utför insatser i Sävsjö tätort och Sävsjö med omnejd. Hemtjänst Öst består av två geografiska områden - tätort och yttre. Grupperna sitter tillsammans i nyrenoverade lokaler tillsammans med enhetschef och administratör. Från lokalen utgår även arbetsgruppen Hemtjänst Väst. Hos oss ska brukarens behov alltid sättas i främ...
2024-03-27 2024-04-21
Sävsjö kommun, Skolkontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare psykologi
I din roll som lärare undervisar du i psykologi samt i kurser såsom kommunikation och kriminologi på gymnasieskolan Aleholm, främst inom Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Tillsammans med dina kollegor och skolledning driver du skolans utveckling framåt, och skapar en skola och utbildning där elever bli sedda och får med sig kunskaper som gör dem redo för livet efter gymnasiet . Gymnasiet är ett delmål för våra elever på deras resa att bli vuxna samhällsmedborgare, som lärare har du en avgörande roll denna process.
2024-03-26 2024-04-18
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen LSS-handläggare
Som biståndshandläggare inom funktionshinderomsorg handlägger du ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du utreder, bedömer behov och fattar beslut om insatser till personer med fysiska, psykiska, kognitiva och/eller intellektuella funktionsnedsättningar samt följer upp beslutade insatser. Arbetet innebär många kontakter med brukare, deras anhöriga och ställföreträdare/ombud och samverkan med verkställare och andra samarbetspartners, såväl interna som externa. Tillsammans med dina kollegor på enheten arbe...
2024-03-26 2024-04-21
Sävsjö kommun Förskollärare
Som förskollärare kommer du finnas i barnens vardag och vara en del i vad som formar Sveriges nästa generation genom att du coachar, utmanar och lyssnar in barnets behov. Du kan se och ta vara på unga individers olikheter och talanger. Utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument förväntas du arbeta systematiskt för att förskolan ska vara en trygg, rolig och en lärorik plats för varje barn. Du har ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera arbetet, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten tillsammans med arbetslage...
2024-03-25 2024-04-15
Sävsjö kommun Barnskötare
Som barnskötare kommer du finnas i barnens vardag och vara en del i vad som formar Sveriges nästa generation genom att du coachar, utmanar och lyssnar in barnets behov. Du kan se och ta vara på unga individers olikheter och talanger. Utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument förväntas du arbeta systematiskt för att förskolan ska vara en trygg, rolig och en lärorik plats för varje barn. Du har förmåga att bygga vidare på barnens upptäckter och erfarenheter. Du utvecklar och förnyar arbetssättet utifrån barnens behov och intressen. ...
2024-03-25 2024-04-15
Sävsjö kommun Rektor Gymnasieskolan Aleholm
Som rektor till Aleholm gymnasieskola kommer du att ha delat ansvar för gymnasiets utbildningar. Utöver det pågår ett ständigt och gemensamt arbete tillsammans i förvaltningens ledningsgrupp med erfarna och kompetenta kollegor med ansvar för att driva utvecklingsarbetet och verksamheten framåt där elevernas måluppfyllelse och en kvalitativ undervisning är i fokus. Med ditt pedagogiska ledarskap och fokus på eleverna i centrum driver du kvalitet och utveckling inom verksamheten. Du arbetar aktivt med skolans utvecklingsarbete för att öka trivs...
2024-03-22 2024-04-21
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Ämneslärare i Idrott och Hälsa till Hofgårdsskolan
En elev spenderar en stor del av sitt liv i en grundskola. Som lärare i Idrott och hälsa kommer du alltså finnas i elevens vardag och ibland vara elevens centrum. På Hofgårdsskolan arbetar vi i ämneslag och coachar, utmanar och lyssnar in elevens behov. I arbetsuppgifterna ingår att du planerar och genomför ett varierat individ- och gruppanpassat arbetssätt, ett lärande utifrån styrdokumenten. Du utvärderar, analyserar, återkopplar samt dokumenterar och bedömer även utifrån dessa dokument.
2024-03-08 2024-04-19
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Ämneslärare i matematik
En elev spenderar en stor del av sitt liv i en grundskola. Som lärare i matematik kommer du alltså finnas i elevens vardag och ibland vara elevens centrum. På Hofgårdsskolan arbetar vi i ämneslag och coachar, utmanar och lyssnar in elevens behov. I arbetsuppgifterna ingår att du planerar och genomför ett varierat individ- och gruppanpassat arbetssätt, ett lärande utifrån styrdokumenten. Du utvärderar, analyserar, återkopplar samt dokumenterar och bedömer även utifrån dessa dokument.
2024-03-08 2024-04-19
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Resurstjänster funktionshinderomsorgen
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor och som tycker om att vara på olika platser där ingen dag är den andra lik. Verksamheterna har olika geografisk placering inom Sävsjö kommun. Funktionshinderomsorgen startar nu en ny arbetsgrupp för att bemanna korttidsvakanser i alla våra verksamheter. I funktionshinderomsorgen ingår boenden med särskild service, personlig assistans och korttidsverksamhet. Som resurs blir du bokad där det finns en vakans, ibland med kort varsel. Du gör de aktiviteter och arbetsuppgifter s...
2024-03-01 2024-06-01
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor till semestervikariat
Som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården arbetar du brett inom hela socialförvaltningens verksamheter. Här får du möjlighet att arbeta inom såväl hemsjukvård, i särskilt boende och ordinärt boende som inom funktionshinderomsorg och socialpsykiatrin. I arbetsuppgifterna ingår bedömning av den enskildes tillstånd och åtgärdsinsatser. Du kommer också ansvara för läkemedelshantering, sårvård och infusionsbehandlingar. Uppdraget innebär såväl förebyggande arbete som palliativ vård. Du kommer samverka i team såväl internt som externt för att ti...
2024-03-01 2024-04-30
Sävsjö kommun Sommarjobba som personlig assistent!
Att arbeta inom Funktionshinderomsorgen i Sävsjö kommun innebär att utifrån Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade skapa möjlighet för brukaren att leva ett så fritt liv som möjligt. Som personlig assistent stödjer, vägleder och motiverar du den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehålla och utveckla personens förmågor. Du styrker individens tilltro till sig själv samtidigt som du ger en struktur och trygghet i vardagen. Du är lyhörd, empatisk, positiv och har en personlig mognad. Vi önskar även att du besitter en förmåg...
2024-02-27 2024-05-31
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker semestervikarie inom vård och omsorg!
Arbetet är flexibelt och en dag är aldrig den andra lik. Din uppgift blir att finnas till för människorna i våra verksamheter i deras olika livssituationer. Du ger individuellt anpassad, personlig vård, omsorg och social stimulans. I arbetsuppgifterna ingår även vardagliga sysslor som städ och tvätt, samt läkemedelshantering och social dokumentation. Arbetet går ut på att stärka den enskildes förmågor och resurser så att denne upplever sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull.
2023-12-04 2024-04-30
Sävsjö kommun Spontanansökan till Sävsjö kommun
Du är alltid välkommen att lämna en spontanansökan till oss, även om vi inte annonserar efter det yrket du söker just nu. Spontanansökan lämnar du via länken nedan där du får fylla i personuppgifter, arbetslivserfarenhet och utbildnings­bakgrund. Utifrån uppgifterna du fyller i kan vi matcha eventuella framtida behov med just din kompetens. Just nu har vi särskilt stora behov av utbildade lärare med legitmation, från förskola upp till gymnasienivå. Vi har även behov av legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer.
2023-09-01 2024-06-30