Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Grundskola Idrottslärare Stålforsskolan
Hos oss arbetar vi i tvålärarskap. Det innebär att du tillsammans med din kollega planerar, genomför, utvärderar och bedömer undervisningen. Dessutom kommer du att vara klassföreståndare tillsammans med en kollega. Som lärare hos oss har du en spännande utmaning, där du möter elever med olika bakgrund och behov. Det är mångfalden bland eleverna som skapar den inspirerande arbetsmiljön. Din förmåga att motivera varje elev och anpassa undervisningen är avgörande för att lyckas. Vi ser dagligen hur goda relationer mellan elever och lärare leder ti...
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Grundskola Mellanstadielärare till Djurgårdsskolan
I uppdraget som mellanstadielärare är din uppgift att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån LGR22. Du arbetar för att engagera elever samtidigt som du möter elevernas olika behov i klassrummet. Du kommer att undervisa i de ämnen du är behörig, i någon av våra klasser på mellanstadiet. I den här tjänsten är du även mentor i en klass. Hos oss arbetar du i ett drivande och roligt arbetslag med hög kompetens och erfarenhet. Vi vill att du värdesätter att man ställer upp för varandra och delar med sig av kunskaper och erfarenhete...
2024-05-17 2024-05-31
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare Anpassad grundskola Årbyskolan
Som speciallärare ansvarar du för att eleverna utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Du undervisar på högstadiet i alla ämnen, både individuellt och i grupp. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbeten och mentorskap är också en del av uppdraget. Elevernas utveckling dokumenteras i form av till exempel betyg, bedömning, pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i nära samarbete med pedagoger och elevassistenter. I uppdrage...
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i fritidshem, Hällby skola
Som lärare i fritidshem ska du planera och genomföra samt utvärdera och utveckla fritidshemmets undervisning och verksamhet. Du samarbetar med övrig fritidspersonal, övriga medarbetare och elever samt vårdnadshavare. Det ingår även att fungera som pedagogisk resurs under skoldagen där du bedriver viss undervisning, genomför pedagogiska aktiviteter ute och inne samt ansvarar för dialogen med hemmet. Du tillhör ett arbetslag som arbetar aktivt med att utveckla och hjälpa elever i deras kunskapsutveckling och lärande. Du har även ett samarbete me...
2024-05-17 2024-06-02
Eskilstuna kommun, Grundskola Speciallärare till Hällberga skola
I rollen som speciallärare arbetar du med elever med behov av stöd. Du stöttar våra elever med verktyg och resurser för att kunna lyckas med sina studier. Undervisningen har du både enskilt och i mindre grupper, beroende på elevernas behov. Du bidrar med dina kompetenser inom det specialpedagogiska området. Det sker genom exempelvis bedömningsstöd, kartläggningar och åtgärdsplaner. Du är en viktig del i elevhälsoteamet som jobbar främjande och förebyggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö och hjälpa elever i behov av stöd. Elevhälsoteamet...
2024-05-16 2024-05-30
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i hemkunskap till Tegelviken
I den här tjänsten planerar och undervisar du i hemkunskap utifrån läroplanen för våra elever i årskurs 6-9. Du skapar studiero och engagerar våra elever till att uppnå goda kunskapsresultat. Undervisningen är i halvklass i hemkunskapssalen som finns på skolan. Tjänsten blir heltid i kombination med några timmar i ett annat ämne, alternativt resurstid eller stöd till elever i svårigheter. På Tegelviken ingår mentorskap för alla lärare och du kommer att arbeta som mentor för en klass i årskurs 7-9. Du ingår i högstadiets arbetslag och det är t...
2024-05-16 2024-05-28
Eskilstuna kommun, Grundskola Slöjdlärare till Skogsängsskolan
I den här tjänsten arbetar du med slöjd på heltid och undervisar både i textilslöjd och trä- och metallslöjd. Eftersom skolan byggts om finns också nya slöjdsalar som du har tillgång till. Eleverna som du kommer att jobba med går i årskurs 3 till 6. Självklart planerar och genomför du din undervisning enligt läroplanen, Lgr22. Dessutom ingår du i ett arbetslag på skolan för att få möjlighet till samarbete med kollegor.
2024-05-16 2024-05-26
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i årskurs 2 och 5 till Slagstaskolan
I rollen som lärare planerar du din undervisning utifrån gällande läroplan och tar fram aktiviteter som är anpassade utifrån elevgruppens samlade behov. Tillsammans med positiva och öppna kollegor har du ett nära samarbete med gemensam planering varje vecka. I tjänsten på lågstadiet kommer du att vara klasslärare och undervisa i årskurs 2. För tjänsten på mellanstadiet kommer du vara klasslärare och undervisa i årskurs 5. I årskurserna finns resurspersonal, som ni samverkar med för att möta elevgruppens behov. Vi tror att goda relationer är en...
2024-05-15 2024-05-29
Eskilstuna kommun, Grundskola Senarelärare i franska och engelska till Skiftingehus
Som lärare i franska och engelska ingår planering, genomförande och utvärdering i dina ämnen med LGR22 som utgångspunkt. Du har delat mentorskap, genomför utvecklingssamtal och har en nära dialog med vårdnadshavare. Utöver arbetslaget med övriga lärare kommer du att tillhöra ett ämnesarbetslag där vi värdesätter ett gott och nära samarbete. Vi är måna om varandra och utbyter erfarenheter och idéer för att utvecklas tillsammans.
2024-05-13 2024-05-27
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i förskoleklass till Kjula skola
Rollen som förskolelärare innebär att du planerar, genomför och följer upp din undervisning enligt gällande läroplan. Du skapar också goda relationer med eleverna och inspirerar och stöttar dem i deras lärande. Din närmaste kollega kommer också att arbeta i förskoleklassen och ni planerar arbetet tillsammans. Till ert stöd finns också extra kollegor som en resurs i klassrummet. I den här tjänsten ingår det också att arbeta viss del på fritids, antingen på morgonen eller på eftermiddagen. Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till f...
2024-05-10 2024-05-24
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare mellanstadiet Slottsskolan
Du kommer att arbeta med och ansvara för en åk 5. Hos oss arbetar vi som klasslärare vilket innebär att du undervisar i alla teoretiska ämnen i din klass, och skapar goda relationer med eleverna. Som alla lärare hos oss bidrar du till utvecklingen av skolan och undervisningen utifrån verksamhetsmål och LGR22. Här får du variera undervisningen för att skapa dina lektioner och möta alla elevers olika behov. Du har mycket frihet i hur du planerar ditt arbete. Vi har drivande personal med en ständig vilja att utvecklas och bidra till det kollegial...
2024-05-09 2024-05-26
Eskilstuna kommun, Grundskola Musiklärare till Skogsängsskolan
I den här tjänsten undervisar du i musik på heltid och har elever från årskurs 1 till 6. Musiksalen är helt nyinredd i vår nybyggda skola. Du jobbar med att fånga och utveckla elevernas musikaliska intresse och anpassar din undervisning efter elevernas olika nivåer. Självklart planerar och genomför du din undervisning enligt läroplanen, Lgr22. Dessutom ingår du i ett arbetslag på skolan för att få möjlighet till samarbete med kollegor. Förutom de schemalagda lektionerna ser vi gärna att du är med och bidrar med din kunskap inför skolavslutninga...
2024-05-08 2024-05-22
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i Sv/SvA Skiftingehus
Vi söker en lärare som vill undervisa i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 7-9. Du får möjlighet att arbeta kollegialt tillsammans med planering, genomförande, uppföljning och utvärderingen. I ämnena svenska och svenska som andra språk arbetar du i tvålärarskap i klassrummet. All ämnesplanering och undervisning på skolan genomsyras av språkutvecklande arbetssätt i alla årskurser F-9. I den här tjänsten ingår även mentorskap för en av klasserna i årskurs 7-9.
2024-05-08 2024-05-22
Eskilstuna kommun, Grundskola Bildlärare till Skogstorpsskolan
I den här tjänsten kommer du undervisa i bild i årskurs 6-9, här får du alltså möjligheten att arbeta heltid med ditt ämne. I rollen som lärare planerar du dina lektioner utifrån Lgr22, följer upp din undervisning och gör egna bedömningar självständigt och tillsammans i kollegiet. Du arbetar för att våra elever ska utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss har du ett delat mentorskap med en kollega på högstadiet och ingår i arbetslag där ni utbyter erfarenheter och idéer med varandra. Det finns också en väl utbyggd elevhälsa med samt...
2024-05-08 2024-05-22
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i tyska och engelska till Tegelviken
I den här tjänsten planerar och undervisar du i tyska utifrån läroplanen för våra elever i årskurs 6-9 samt engelska årskurs 7-9. I tyskan har vi ganska små grupper som du kommer att undervisa i. Du skapar studiero i klassrummet och engagerar våra elever till att uppnå goda kunskapsresultat. På Tegelviken ingår mentorskap för alla lärare och du kommer att arbeta som mentor för en klass i årskurs 7. På högstadiet är vi två, alternativt tre mentorer per klass. Övriga arbetsuppgifter som till exempel ämnesansvar och att delta i trygghetsgruppen ...
2024-05-03 2024-05-19