Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Vårboskolan Lärare i tyska åk 6-9 på Vårboskolan
I uppdraget som lärare planerar och genomför du undervisning samt bedömer elevernas förvärvade kunskaper kontinuerligt. Du har höga förväntningar på eleverna och din undervisning utgår från elevernas förutsättningar och behov. Du är kreativ och arbetar aktivt med att hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vi arbetar mycket med att utveckla vår undervisning och tror på att göra det tillsammans genom ett gemensamt lärande.
2021-04-12 2021-05-02
Burlövs kommun Rektor till Östragårdens förskola
Vi söker en rektor till Östragårdens förskola där du kommer att ha ansvar för ca 22 medarbetare. Förskolan arbetar aktivt med språkutveckling och barns inflytande, fokus på en trygg lärmiljö som samtidigt stimulerar till lek och lärande. Barn söker och erövrar kunskap i leken och därför är just leken förskolans främsta redskap för lärande. Här möts varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Ditt uppdrag blir att ha ett övergripande ansvar för pedagogisk verksamhet där kunskapsutveckling, kompetens, kvalitet och effektiv resursanvändning är...
2021-04-09 2021-04-30
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Förskollärare till förskoleklass på Svanetorpskolan och Södervångskolan
Du arbetar i förskoleklassen på en av våra två skolor. Tillsammans med din närmsta kollega planerar, genomför och utvärderar ni undervisningen enligt gällande styrdokument och aktuell forskning. Ni har gemensamt mentorsansvar för klassens elever och har således löpande kontakt med vårdnadshavare. Ni arbetar aktivt för att stödja elevernas matematiska/språkliga medvetenhet där lek, kreativitet och relationsbygge är nyckelorden. Tillsammans med dina kollegor på skolan driver du den pedagogiska utvecklingen och har ett "hela dagen perspektiv. Nä...
2021-04-08 2021-05-09
Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten Lärare Sfi/ SvA till Komvux Burlövs Kommun
Som lärare inom svenska för invandrare och svenska som andraspråk ska du tillsammans med kollegor skapa förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling så att de når läroplanens och kursplanernas mål. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt verkar för en trygg och stimulerande arbetsmiljö i samarbete med övrig personal. Du deltar i det systematiska kvalitetsarbetet som skolan bedriver. Upplägget av arbetet styrs av elevernas behov och förutsättningar. Kvällsundervisning ingår.
2021-04-06 2021-04-25
Burlövs kommun, Svenshögskolan Grundlärare i fritidshem/Fritidspedagog till Svenshög
Som grundlärare i fritidshem eller fritidspedagog hos oss på Svenshög kommer du att bedriva fritidsverksamhet utifrån elevgruppens intresse och behov. I din roll kommer du planera, utvärdera och följer upp verksamheten tillsammans med ditt närmsta arbetslag och med personalen på de andra fritidshemsavdelningarna. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna till eleverna. Du ingår i ett arbetslag där du ges möjlighet att samarbeta med kollegor och skapa en helhet för eleverna. Du deltar självklart i sko...
2021-04-06 2021-04-20
Burlövs kommun, Svenshögs förskola. Förskolärare med arbetslagsledaruppdrag
Är du en driven förskollärare med mod och kompetens? Vill du verkligen göra skillnad för barn i utmanande områden? Då är du den vi söker. Du förväntas bedriva pedagogisk och utvecklande utbildning och undervisning i förskolan i enlighet med vår läroplan. Du ska aktivt arbeta med lärande, omsorg och kvalité på förskolan. På våra förskolor är det viktigt med ett interkulturellt förhållningssätt och att varje dag verka för att barn språkliga och kommunikativa förmåga utvecklas. Vi söker dig som är nytänkande och innovativ. Du ser det som självklar...
2021-04-01 2021-04-15
Burlövs kommun, Utbildnings- och kulturförvaltningen Utredare/kvalificerad handläggare
Rollen som utredare/kvalificerad handläggare är ny. En viktig del av arbetet blir stödet till våra chefer och samarbetet med dem. Kommunen gör en satsning på att skapa hållbara ledaruppdrag och samtidigt ge goda förutsättningar för våra medarbetare att ha nära till sin chef. Tjänsten är centralt placerad i Utbildnings- och kulturförvaltningen. Du kommer att arbeta med förvaltningens alla verksamheter så som utbildningsverksamheten, kultur- och fritid samt måltid och lokalvård. Tjänsten är ett operativt uppdrag med fokus på handläggning av ären...
2021-04-01 2021-04-15
Burlövs kommun, Humlemadskolan Lärare årskurs 1 till Humlemadskolan
Nu söker vi en positiv, engagerad lärare i flera ämnen som kan bli del av ett professionellt och härligt arbetslag. Du ges möjlighet att vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på elevaktiva arbetssätt och kooperativt lärande. Det finns naturligtvis möjligheter att använda en modern pedagogik där tekniken stödjer elevernas lärande. Såväl du som eleverna har personliga digitala verktyg och projektor finns i varje klassrum. Mentorskap i årskurs 1 ingår i tjänsten tillsammans med en erfaren och...
2021-03-29 2021-04-30
Burlövs kommun, Barn och familj Socialsekreterare
Vi söker nu en socialsekreterare för ett års vikariat! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer vara att bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU med inriktning mot barn och ungdomar 0-18 år, samt följa upp beslutade insatser såsom öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och för att tillvarata och utveckla individens och nätverkets resurser. Arbetet innebär att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BUP, polis,...
2021-03-29 2021-04-18
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Utbildningssjuksköterska
Vi tar nu nästa steg för att möta framtidens behov inom vård och omsorg och förstärker nu organisationen med två utbildningssjuksköterskor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och genomföra utbildnings/ utvecklingsinsatser. Insatserna ska planeras och genomföras på uppdrag av styrgruppen. Organisatoriskt kommer tjänsterna att ingå i sjuksköterskegruppen. Tjänsterna ingår i ett projekt som pågår i första hand till 31/12 2021. Avslutas projektet så övergår tjänsterna till en tillsvidareanställning som sjuksköterska.
2021-03-26 2021-04-30
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog till Södervångskolan
Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att eleverna får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för eleverna och har ett "hela dagen perspektiv". Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Som pedagog på fritidshemmet på Södervångskolan samverkar du med skolans fritidshemsutvecklare, elevhälsa, a...
2021-03-26 2021-04-16
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Grundskollärare i Svenska/Engelska till Dalslundskolan 7-9
Fokus i tjänsten ligger på Dalslund 7-9. Nu söker vi en positiv, engagerad lärare som vill vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt och som ser möjligheter även när något är svårt. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på elevaktiva och formativa arbetssätt, samt på reflekterande lärande. Störst fokus har vi haft på elevaktiva arbetssätt med hjälp av kooperativa lärstrukturer. Vi tror att du har lätt att skapa relationer med andra och att du gillar att arb...
2021-03-25 2021-04-25
Burlövs kommun Rektor till förskola Burlövs kommun
Vi söker en rektor till förskolorna Svanetorp och Harakärr, två förskolor som ligger på natursköna tomter i Åkarp. Här kommer du att ha ansvar för ca 22 medarbetare. Förskolorna arbetar aktivt med språkutveckling och barns inflytande, fokus på en trygg lärmiljö som samtidigt stimulerar till lek och lärande. Barn söker och erövrar kunskap i leken och därför är just leken förskolans främsta redskap för lärande. Här möts varje barn utifrån sina egna förutsättningar. Ditt uppdrag blir att ha ett övergripande ansvar för pedagogisk verksamhet där ku...
2021-03-24 2021-04-14
Burlövs kommun, Hälsa och omsorg Semestervikarier, Habiliteringsassistenter LSS
Vi söker semestervikarier som motiveras av att göra skillnad och som har viljan att förbättra livskvaliteten utifrån brukarens individuella behov. Här får du möjlighet att vara delaktig i brukarens vardag och bidra till att brukarna får ett gott liv, där sysselsättning, utveckling och hälsa, kultur och fritid är viktiga komponenter. På de olika LSS gruppbostäderna arbetar vi med att främja jämlikhet i levnadsvillkor och strävar efter att ge de boende möjligheterna att leva som alla andra bland annat genom en meningsfull fritid. Eftersom våra ...
2021-03-22 2021-04-25
Burlövs kommun, Dalslund 7-9 Ma/NO-lärare åk 7-9 till Dalslundskolan
Nu söker vi en positiv, engagerad lärare i MA/NO som kan bli del av ett professionellt och härligt ämneslag/arbetslag. Ämneslaget består av kompetenta lärare som tillsammans driver och analyserar undervisningen. Arbete som har genomförts under året har varit att elever erbjuds ett kooperativt perspektiv på undervisningen. Resultatet av arbetet har ökat elevernas medvetenhet om ämnesspecifika ord och begrepp. Undervisningen består av upprepade tillfällen för eleverna att vara aktiva i samtal för att öka deras självförtroende i matematik. Mentors...
2021-03-16 2021-04-15