Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, UIT Chef inom IT-drift, Gävle
Den här rollen som funktionschef innebär att du har fullt personalansvar för 17 medarbetare. Som funktionschef rapporterar du till enhetschefen och deltar i enhetens ledningsgruppsarbete. Funktionen ISS (Interna stödsystem) och Behörighet består i dagsläget av 17 medarbetare uppdelade i tre team som svarar för drift, underhåll och utveckling av systemstödet för IT-processer och behörighetshantering. Mer specifikt ingår tjänster för beställningshantering, felanmälan och inventarieregister. Vidare arbetar man med tjänster för identifiering, sig...
2021-03-24 2021-04-14
Gävle kommun, Välfärd Gävle 1:e socialsekreterare till myndighetskontoret
Rollen som 1:e socialsekreterare innebär att erbjuda nära arbetsledning och att arbeta för att kompetens-och kvalitetssäkra verksamheten. I det ingår att verka som ställföreträdande enhetschef, vara teamledare, ha ansvaret för ärendegenomgång och ärendefördelning samt att stötta i svåra ärenden. Du arbetar nära enhetschef och deltar i enhetens ledningsgrupp. Viss variation i arbetsuppgifter förekommer beroende på enhet.
2021-04-13 2021-04-27
Hofors kommun, Lillåskolan 2 Lärare till Lillåskolan årskurs F-3
Vi söker en tydlig pedagog som aktivt vill vara med och utforma en skola för framtiden. Som pedagog hos oss kommer du att vara en av de nyckelpersoner som konkret och strategiskt arbetar för att alla våra elever ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.
2021-04-12 2021-04-26
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 14 Lärare undervisning i åk 3, Idenors skola
Du arbetar på Idenors skola enligt mål och ansvarsbeskrivning för lärare och ingår i ett arbetslag med lärare i åk 1-3. Du kommer tillsammans med en kollega undervisa eleverna i åk3. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
2021-04-12 2021-04-30
Region Gävleborg. Biomedicinsk analytiker till Fysiologiska enheten i Gävle
Som biomedicinsk analytiker på fysiologiska enheten kommer du att utföra olika typer av patientundersökningar som exempelvis: • myocardscintigrafi, skelettscintigrafi och lungscintigrafi, inom nuklearmedicin • ultraljud hjärta och kärl, EKG, arbets-EKG och spirometri, inom klinisk fysiologi • EEG och neurografier, inom klinisk neurofysiologi. Hos oss får du: • rotera mellan de olika områdena vilket innebär en variation av spännande och utvecklande arbetsuppgifter • en individuell introduktion i arbetet och möjlighet till kompetensutveckling...
2021-04-12 2021-05-16
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Steriltekniker till Sterilcentralen i Gävle
Arbetsuppgifterna består i att rengöra, syna och sterilisera instrument till operation och hälsocentraler mm. Som medarbetare på Sterilcentralen så fyller du en viktig funktion i operationsflödet. Arbetsgruppen består av undersköterskor och steriltekniker.
2021-04-12 2021-05-02
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 3 Förskollärare till Kålhagens förskola
Förskollärarens uppdrag är att - ansvara för undervisningen utifrån läroplanen för förskolan - ansvara över att planera, dokumentera, följa upp och utveckla förskolan samt säkerställa innehållet utifrån förskolans läroplan - ha ett gott samarbete samt ett lösningsfokuserat arbetssätt som ligger till grunden för vår vision - ansvara över att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs upp och analyseras - genomföra utvecklingssamtal
2021-04-12 2021-05-02
Folktandvården Gävleborg AB Klinikchef till Folktandvården Bollnäs
Som klinikchef jobbar du för klinikens helhet och överenskomna mål. Du är en ambassadör för Folktandvården, delar vår värdegrund och verksamhetsidé och verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du jobbar för att utveckla verksamheten och teamarbetet som präglar vårt arbetssätt. Hos oss är det viktigt med en aktiv samverkan mellan kliniker inom allmäntandvården för att hitta hållbara lösningar tillsammans. I uppdraget ingår helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi och du arbetar även kliniskt. Till din ...
2021-04-12 2021-04-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Gävle
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-04-12 2021-05-09
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Hudiksvall
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-04-12 2021-05-09
Gävle kommun, Vasaskolan Gymnasielärare i Kemi, Vasaskolan
Som lärare på Vasaskolan planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du är van att bedöma och utvärdera olika undervisningsstrategier och anpassa undervisningen därefter. På skolan har vi höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Som pedagog skapar du en undervisningssituation som präglas av trygghet och tillitsfullt klimat. På skolan jobbar vi både i arbetslag och ämneslag. I tjänsten ingår det mentorskap för elever i det arbetslag som du ingår i. Samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av uppdraget....
2021-04-12 2021-04-26
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Samordnare/Sakkunnig Hjälpmedel
I arbetet som hjälpmedelssamordnare arbetar du med strategisk samverkan mellan huvudmännen avseende gemensam hantering av hjälpmedel i Gävleborg utifrån gällande lagstiftningar. Du leder arbetet med att utforma och årligen revidera förslag till gemensam hjälpmedelshandbok, gemensamma utbildningsinsatser och arrangerar nätverksträffar. Du deltar för huvudmännens räkning i sortimentsråd tillsammans med HjälpmedelSAM och bistår vid upphandlingsarbete med utveckling och önskemål av kravspecifikation. I dina arbetsuppgifter ingår också att delta i f...
2021-04-12 2021-04-26
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 12 Förskollärare till Håstahöjdens förskola
Tillsammans i arbetslaget ska du skapa ett lekfullt lärande som utgår från barnens intressen i en trygg och stimulerande miljö. Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Här är det kollegiala lärande väldigt viktigt och vi delar gärna med oss av våra idéer och tankar till varandra. Vi jobbar i dokumentationsverktyget Unikum där vi systematiskt dokumenterar och ger vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande, både på individ- och gruppnivå.
2021-04-12 2021-05-02
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Chefssekreterare till Ortopedkliniken i Gävle
Ortopedkliniken i Gävleborg bedriver akut och planerad verksamhet i Gävle och Hudiksvall. Kliniken utreder och behandlar skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Du kommer att arbeta på uppdrag av verksamhetschefen och i nära samarbete med vårdenhetschefer i Gävle. I rollen som chefssekreterare kommer du att arbeta med: • Schemaläggning • Arbeta i självservice • Personaladministration anställningsavtal, ta fram statistik, övertid och sjukfrånvaro • Vara behjälplig till chefer med bl.a it, telefoni, beställningar • Föra mötesanteckningar Hos...
2021-04-09 2021-04-30
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till Hudiksvall Din hälsocentral
Vi erbjuder dig som fysioterapeut en trivsam arbetsplats med gott arbetsklimat, där vår arbetsmiljö är viktig. Du kommer att arbeta i ett team med andra fysioterapeuter och här finns möjlighet att utvecklas tillsammans så väl som individuellt. Att arbeta som fysioterapeut hos oss är omväxlande och stimulerande. I huvudsak arbetar du med mottagning men arbetar nära dina fysioterapeutkollegor samt läkare, sjuksköterska och undersköterska. Tjänsten innebär både ett självständigt arbete samt nära samarbete med andra yrkesgrupper. Som fysioterapeu...
2021-04-09 2021-05-15
Hudiksvalls kommun Boende och öppenvård Behandlare
Vi söker en ny kollega! Är det du? Vi arbetar med vuxna med beroendeproblematik som är i behov av psykosociala stödinsatser. Arbetet sker på uppdrag av socialsekreterare med myndighetsutövning. Vi arbetar på kommunens eget HVB (hem för vård och boende) och står nu inför en förändring i vår verksamhet då vi vill satsa på hemmabaserad vård. Vi vill arbeta med att utveckla verksamheten i syfte att kunna erbjuda vård och stöd i större grad och till en bredare målgrupp på hemmaplan. Metoden vi använder oss av är återfallsprevention som är en evide...
2021-04-09 2021-04-25
Lantmäteriet, UIT Supporttekniker, Gävle
Som supporttekniker hos oss kommer du att jobba i vårt team Service Desk. Teamet tillhör funktionen End User Services inom Lantmäteriets Utveckling och IT. Vi jobbar agilt enligt moderna arbetssätt och DevOps, vilket innebär ett arbete med eget ansvar och befogenheter. Du kommer att spela en viktig roll i utvecklingen för en av regionens största och mest avancerade IT-miljöer. Din vardag innebär att du kommer att få arbeta med service och support av Lantmäteriets verksamhetssystem och IT-arbetsplatstjänster. Du kommer att stödja interna och e...
2021-04-09 2021-04-30
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Skolsköterska, Elevhälsan
Vi erbjuder dig ett utvecklande och självständigt arbete där du tillsammans med dina kollegor i kommunen är en viktig nyckel för elevers utbildning och framtid. Elevhälsan är en verksamhet inom Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun som erbjuder medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans uppdrag är att främja och förebygga hälsa och bidra till att skapa lärande miljöer som ger barn och elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. En förutsättning för att utvecklas och lära är att man triv...
2021-04-09 2021-04-22
Ockelbo kommun, Perslundaskolan Lärare Ma, NO samt teknik åk 4-9
Undervisning i matematik, no samt teknik. 2 tjänster matematik, no samt teknik 4-6, mentorskap ingår. 1 tjänst matematik no samt teknik 7-9, mentorskap ingår. Samarbete med andra lärare inom olika ämnen och årskurser. I tjänsterna ingår även rast, lunch och/eller bussvärd.
2021-04-09 2021-04-30
Ockelbo kommun, Åbyggeby skola Fritidspedagog
Som fritidspedagog har du ansvar över fritidsverksamheten på skolan. Under skoldagen jobbar du med rastverksamhet, trygghetsfrågor samt stötta elever i undervisningen.
2021-04-09 2021-04-30
Gävle kommun, Välfärd Gävle Försörjningsstödshandläggare
Som försörjningsstödshandläggare är ditt uppdrag att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd. Du fattar självständigt beslut om ekonomiskt bistånd genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetet innebär att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag. En viktig del i ditt arbete är att ge service till de kunder du kommer i kontakt med. Du möter kunder både fysiskt och via telefon och det är där viktigt med ett serviceinriktat och gott bemötande. Arbetsuppgifterna är till stor del administrativa, vi...
2021-04-09 2021-04-26
Ockelbo kommun, Perslundaskolan Lärare spanska åk 6-9
Undervisning i moderna språk, spanska åk 6-9. Mentorskap. Samarbete med andra lärare inom olika ämnen och årskurser. I tjänsterna ingår även rast, lunch och/eller bussvärd.
2021-04-09 2021-04-30
Ockelbo kommun, Grundskolan Lärare trä och metallslöjd åk 4-9
Undervisning i trä och metallslöjd 1 tjänst i trä och metallslöjd åk 4-6, mentorskap ingår (65%). 1 tjänst i trä och metallslöjd åk 7-9, mentorskap ingår (56%). Samarbete med andra lärare inom olika ämnen och årskurser. I tjänsterna ingår även rast, lunch och/eller bussvärd.
2021-04-09 2021-04-30
Ockelbo kommun, Perslundaskolan Lärare textilslöjd åk 4-6
Undervisning i textilslöjd åk 4-6. Samarbete med andra lärare inom olika ämnen och årskurser. Mentorskap. I tjänsterna ingår även rast, lunch och/eller bussvärd.
2021-04-09 2021-04-30
Ockelbo kommun, Grundskolan Förskollärare
Undervisa i förskoleklass och i fritidshem. Samarbete med andra pedagoger samt vara rastvärd, lunchvärd och bussvärd.
2021-04-09 2021-04-30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >