Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hudiksvalls kommun Trygg hemgång Arbetsterapeut Trygg hemgång
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att ansvara för: - Bedöma och utreda patientens behov av rehabiliterande insatser - Starta rehabiliterande insatser, inkl. hjälpmedelsförskrivning - Följa upp och utvärdera insatser - Instruera, handleda och utbilda medarbetare och patientens anhöriga så att insatserna anpassas till individens förmåga och förutsättningar - Vid behov delta i vård-/rehab-planeringar - Vara ett stöd för socialsekreterare inför beslutsfattande - I din roll som arbetsterapeut kommer du att samverka med andra aktörer i vårdked...
2021-09-29 2021-10-12
Hudiksvalls kommun Trygg hemgång Fysioterapeut Trygg hemgång
Som fysioterapeut hos oss kommer du att ansvara för bedömningar, träning och hjälpmedelsförskrivningar. Bland annat kommer du att: - Arbeta utifrån patientens behov - Delta i planeringar - Följa upp och utvärdera insatser - instruera, handleda och utbilda medarbetare och patientens anhöriga så att hjälpinsatserna anpassas till individens förmåga och förutsättningar - Vara ett stöd för socialsekreterare inför beslutsfattande - I din roll som fysioterapeut kommer du att samverka med andra aktörer i vårdkedjan och du kommer att ha ett nära sa...
2021-09-29 2021-10-12
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Anestesisjuksköterska till Operationscentrum i Bollnäs
Som en av våra anestesisjuksköterskor hos oss kommer du bland annat arbeta med att: • Ta emot och förbereda patienter inför dagkirurgiska och sluten vårds operationer • Vara delaktig i handhavande av patient med olika former av anestesi, utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer • Säkerställa utrustning och iordningsställa läkemedel som är adekvat för din patient i samarbete med ansvarig anestesiläkare • Se till att patienten känner sig trygg både pre, per- och postoperativt samt inför transport till avde...
2021-09-28 2021-11-01
Högskolan i Gävle IT- och informationssäkerhetssamordnare
Som IT-säkerhetssamordnare vid Högskolan i Gävle blir du en viktig resurs för framtidens IT-lösningar och kommer jobba med vår IT-säkerhet i hela organisationen. I rollen ingår bland annat: • Att tillsammans med utvecklare och infrastrukturtekniker implementera våra system med "security by design". • IT säkerhetsgranskning av produkter, tjänster och leverantörer • Utvärdering och integration av säkerhetsprodukter • Identifiera och driva Högskolan i Gävles långsiktiga mål inom IT-säkerhet med ägandeskap för policys avseende IT-säkerhet • Skapand...
2021-09-28 2021-10-12
Högskolan i Gävle Handläggare med inriktning mot vetenskaplig publicering och forskningsdata
Högskolebiblioteket söker nu förstärkning till teamet för forskarstödjande tjänster. Detta innebär bland annat att ge stöd till högskolans forskare kring publicering av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och andra publikationer samt att ge råd i hanteringen av forskningsdata. Att verka för och sprida information om övergången till öppen vetenskap är centralt och därför är intern kompetensutveckling och informationsspridning inom dessa områden en viktig del av tjänsten. Utvärdering av forskningsresultat genom bibliometri och andra indikatorer ...
2021-09-28 2021-10-18
Högskolan i Gävle Bibliotekarie till Högskolan i Gävle
Högskolebiblioteket söker nu förstärkning. Fokus kommer ligga på att vara med och utveckla biblioteksundervisningen mot digitala former och stärka upp gällande förvärv av elektroniska och tryckta resurser. Bemanning av fysisk och digital support är också en del av tjänsten. Vi behöver också resurser till gruppen som administrerar bibliotekssystemet Koha. Även andra arbetsuppgifter kan komma att bli aktuella. Vi strävar efter att utveckla bibliotekets tjänster mot våra användare i samarbete med akademierna och med andra funktioner inom förvaltn...
2021-09-28 2021-10-11
Gävle kommun, Välfärd Gävle Sjuksköterska
I tjänsten som poolsjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård kommer du möta kunder som bor på kommunens vård och omsorgsboende samt dem som har hemsjukvård kvällar och helger. I Gävle kommun finns det tio vård- och omsorgsboende. Arbetet är schemalagd med dag, kväll och helg. Längre uppdrag kan komma att ske på olika boenden.
2021-09-28 2021-10-17
Region Gävleborg, Forskning och samhällsmedicin Utredare till Samhällsmedicin
Arbetsuppgifterna som utredare består i att sammanställa och sprida kunskap inom Region Gävleborgs samtliga kärnområden hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, regiontrafik, kultur, arbetsmarknad och folkbildning. Vanliga uppdrag är att utveckla och följa utvalda indikatorer inom dessa olika områden, att bringa ordning i och kunna värdera olika statistiska underlag, sammanställa statistik och genomföra analyser, både på en översiktlig nivå och genom fördjupningsanalyser. Att ta fram beslutsunderlag och på olika sätt bidra till kun...
2021-09-28 2021-10-19
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning ST-läkare inom dermatologi och venereologi till Hudmottagningen i Gävle
Hos oss är vi ett 30-tal medarbetare och arbetsgruppen består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt medicinsk sekreterare. Du arbetar självständigt men ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Vi ligger i framkant inom teledermatoskopin/- dermatologin och idag utgör det en viktig del i kontakterna med primärvården. Som ST-läkare hos oss kommer du bland annat att: • ha patientmottagning avseende bå...
2021-09-28 2021-10-24
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare Specialist, Gävle
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-09-28 2021-10-28
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska till Asyl- och migranthälsa i Gävleborg
Hos oss är vi sex medarbetare och teamet består av distriktssjuksköterskor, kurator, läkare och administratör. I sjuksköterskeuppgifterna ingår bland annat hälsoundersökningar och samtal vilket oftast sker via tolk. Hälsoundersökningarna sker både enskilt och med hela familjer. Som sjuksköterska/distriktsköterska hos oss kommer du bland annat att: • genomföra hälsoundersökningar och provtagningar • arbeta med vaccinationer • erbjuda råd i hur man söker vård i sin närhet och på rätt nivå. Hos oss får du: • en gedigen introduktion så att du kan...
2021-09-28 2021-10-31
Gävle kommun, HR-avdelningen Lönekonsult
Då en av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig under hela 2022 söker vi nu en vikarierande lönekonsult till vårt team. Som lönekonsult hos oss på HR-service kommer du ha en viktig och central roll av att kommunens löner sker kvalitetssäkert och effektivt. Du kommer att arbeta med hela löneprocessen, allt ifrån inrapportering till utbetalning, posthantering samt support till chefer och anställda inom Gävle kommun. Arbetsuppgifterna innefattar en variation av olika ärenden på uppdrag av våra kunder. Ärendena inkommer både från vår in...
2021-09-27 2021-10-10
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Socialpedagog med mentorsansvar
Som socialpedagog och mentor kommer du att arbeta på uppdrag av skolledningen i samarbete med arbetslag, elevhälsoteam och övriga kollegor. Ditt huvuduppdrag är att på ett kvalificerat, självständigt och elevnära sätt framför allt arbeta främjande och förebyggande med även åtgärdande för att bidra till en skolmiljö som präglas av gemenskap, trygghet och studiero. Administrativa uppgifter och samarbete med olika funktioner som finns kring eleverna som bidrar till att våra elever uppnår framgång och goda studieresultat är en stor del av arbetet. ...
2021-09-27 2021-10-10
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Fysioterapeut till Hamrånge Din hälsocentral
Är du fysioterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet och hälsa? Vi strävar efter livskvalitet och bättre hälsa för våra patienter och vill ha dig med i vårt team. Arbetet innebär bedömning och behandling av patienter med olika funktionsnedsättningar och rehabiliteringsbehov, vanligt förekommande inom primärvård. I tjänsten ingår även vissa hembesök i samverkan med arbetsterapeut och distriktssköterska från hälsocentralen.
2021-09-27 2021-10-24
Region Gävleborg, FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd Servicetekniker till Hjälpmedel SAM i Hudiksvall
Dina arbetsuppgifter blir att utföra service på tekniska hjälpmedel, på verkstad och ute hos patient. Det gäller avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll, rekonditionering (elektriskt drivna rullstolar) montering och viss anpassning av hjälpmedel. Då vi arbetar flexibelt och med ett gränsöverskridande synsätt kommer du även att beröras av andra uppgifter inom verksamheten.
2021-09-27 2021-10-15
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Ovansjögården, Omsorgsförvaltningen
I din roll som sjuksköterska har du det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna, gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Procapita samt Lifecare. Vi strävar efter ett starkt teamarbete med patienten i centrum där handledning av omsorgspersonal samt fördelning och samordning av vårdarbetet är en stor del. Anhörigkontakter ingår som en självklar del i arbetet. Arbetet är varierande, allt från att förebygga ohälsa till att hantera akuta tillstånd.
2021-09-27 2021-10-10
Högskolan i Gävle Doktorand inom grön betong - för att bygga en hållbar framtid
Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva vetenskaplig forskning om grön betong. Det övergripande målet med projektet är att förbättra konkurrensfördelarna med grön betong genom tekniska metoder och minskade koldioxidutsläpp och därmed bidra till ett mer grönt och hållbart samhälle. Forskarutbildningsämne: Miljövetenskap Projektet kommer att fokusera på konstruktion och miljöaspekter av grön betong. Forskningen kommer att utföras genom experimentella och analytisk...
2021-09-27 2021-10-31
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 4 Barnskötare till Njutångers förskola
Som barnskötare arbetar du med att: - skapa en god utbildning för våra yngsta medborgare - vara en god förebild och leda barngruppen - ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån Förskolans läroplan -18 uppdrag och intentioner, Skollagen och Barnkonventionen - tillsammans med arbetslaget genomföra pedagogisk verksamhet genom att skapa utmanande lärmiljöer och rika undervisningstillfällen under hela dagen för barn i åldersgruppen 1-5 år - arbeta med pedagogisk dokumentation, reflektion, analys och ...
2021-09-27 2021-11-07
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Allmänpsykiatrisk vårdavdelning i Hudiksvall
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i ett team bestående av läkare, psykolog, skötare, socionom och arbetsterapeut. Tillsammans arbetar vi nära med planering, genomförande och utvärdering för att lyckas i verksamhetens gemensamma uppdrag. Vi har ett nära samarbete med Hälsinglands psykiatriska öppenvårdsmottagningar och andra psykiatriska verksamheter inom kommunen. Som sjuksköterska hos oss arbetar du bland annat med • bedömning av patientens behov av stöd, vård och behandling • dokumentation och distribution av läkemedel • han...
2021-09-24 2021-10-24
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Psykosavdelningen i Hudiksvall
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i ett team bestående av läkare, kurator, skötare, socionom och arbetsterapeut. Tillsammans arbetar vi nära med planering, genomförande och utvärdering för att lyckas i verksamhetens gemensamma uppdrag. Vi samarbetar även med verksamheter som psykiatrisk öppenvård, andra vårdgivare och samhällsinstanser. Som sjuksköterska hos oss arbetar du bland annat med • planering, genomförande och utvärdering av omvårdnadsinsatser/interventioner • läkemedelsuppföljning • samtalsbehandlande insatser. Hos oss...
2021-09-24 2021-10-24
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 5 Två förskollärare till Norrgårdens förskola
Vi jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Här är det kollegiala lärande väldigt viktigt och vi delar gärna med oss av våra idéer och tankar till varandra. Vi har ett nära samarbete med de två andra förskolorna som ingår i vårt område. Personalen i området lär av varandra och tar till vara på och sprider sin kompetens i olika nätverk. Som förskollärare arbetar du med att: • ansvara för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån ...
2021-09-24 2021-10-08
Hofors kommun Verksamhetschef IFO
Vi söker dig som vill vara med att leda en verksamhet som är i ständig utveckling och tillsammans med medarbetare, fackliga och politiska företrädare arbeta för en effektiv organisation. Du är trygg i din ledarroll och har ett tydligt fokus i ditt ledarskap och dess betydelse för verksamheten, samt har tydliga visioner och är bra på att hitta nya lösningar och inspirera dina medarbetare. Din roll innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom kommunens Individ och familjeomsorg som består av vuxenenheten, familjeenheten, biståndsenh...
2021-09-24 2021-10-17
Gävle kommun, Välfärd Gävle Gymnasielärare i svenska och engelska till Vuxenutbildningen
Arbetsuppgifter som lärare i svenska och engelska, både grundläggande och gymnasiekurser. Du kommer att arbeta både med utbildning på plats och med distansutbildning. Du planerar kurserna och genomför dem med ett formativt synsätt. Kursernas längd varierar mellan 10 och 20 veckor. Du ingår i ett ämneslag som utvecklar och utvärderar verksamheten gemensamt. Kvällsundervisning förekommer.
2021-09-24 2021-10-10
Gavlefastigheter , Gavlefastigheter Vi söker dig som gillar siffror och ekonomi
I rollen som ekonomiassistent arbetar du främst med löpande bokföring, avstämningar och uppföljning, hantering av leverantörs- och kundflöden samt övriga administrativa arbetsuppgifter. Digitalisering och effektivisering av flöden är en viktig del varför du till exempel även kommer att arbeta med korrigering av eventuella felaktigheter i affärssystem. Exempel på andra arbetsuppgifter: • Dagbokföring • Moms och arbetsgivardeklarationer • Avstämningar, utredningar och uppföljningar i samband med månads-, tertial- och årsbokslut. • Internkont...
2021-09-24 2021-10-10
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Gynekologisk mottagning Hudiksvall
Som sjuksköterska vid gynmottagningen kan du ha ett varierande arbete med olika arbetsuppgifter. Kontaktsjuksköterska för gynekologisk cancervård, telefonrådgivning, assistera vid dagkirurgiska operationer samt remisshantering via 1177.
2021-09-24 2021-10-17
1 2 3 4 5 6 7 8 >