Handläggare för arbete med skötselplaner för naturreservat

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Naturvårdsenheten är en enhet med ett spännande och brett verksamhetsfält. Arbetet på enheten är mycket omväxlande och vi hanterar frågor som berör och engagerar många. Vi är ett sextiotal personer som arbetar bl. a. inom områdena; jakt, fiske, rovdjursförvaltning, fjällförvaltning, rennäring, reservatsförvaltning, naturum, terrängkörning, Natura 2000, reservatsbildning och åtgärdsprogram för hotade arter. Vi är ett välutbildat gäng med stort engagemang och bra tempo.

Arbetsuppgifter

Antalet naturreservat i Västerbottens län har under senare år ökat i antal och behovet av att aktivt sköta äldre reservat och modernisera äldre föreskrifter har blivit allt tydligare. Naturvårdsenheten behöver därför förstärka organisationen med ytterligare en eller två medarbetare som ska arbeta med att ta fram nya skötselplaner och modernisera beslut till befintliga reservat.
Du kommer att vara knuten till en arbetsgrupp som arbetar med skötsel av skyddade områden med inriktning mot biologisk mångfald, friluftsliv, tillsyn eller naturvägledning. Grunden för det arbetet är att reservatbeslut och skötselplaner är aktuella och relevanta.
Du kommer att arbeta med alla delarna i processen med att ta fram nya skötselplaner och moderna reservatsbeslut för en del av länets äldre naturreservat. Processen infattar t.ex. fältarbete, arbete med kartor/GIS, remisser och skrivarbete.
Du kommer ha mycket diskussioner och framförallt internt på Länsstyrelsen men även till viss del med externa aktörer som kommuner, markägare, ideella organisationer etc.

Kvalifikationer

Vi vill att du
• har en för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning som t.ex. biolog, jägmästare, eller liknande
• har god förmåga att kommunicera i allmänhet men i synnerhet skriftligt
• har god förmåga att arbeta strukturerat och hålla god ordning
• har körkort för bil.

Det är meriterande om du har
• erfarenheter av likartade arbetsuppgifter, tex arbete med områdesskydd
• insikt i de regionala förhållandena i länet
• goda kunskaper och erfarenhet av arbete med GIS.

Dina personliga egenskaper är viktiga.

Vi vill att du är drivande och kan jobba självständigt och i grupp utifrån givna övergripande riktlinjer.
Vi vill att du är strukturerad och har förmågan att prioritera och fokusera.
Vi vill att du resultatorienterad, vilket innebär att du fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och uppnår mål inom rätt tid.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2022-12-31

Allmän visstidsanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   112-5964-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.