Förskollärare med specialpedagogisk kompetens till Smedjans förskola

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ingår undervisning.

Förskolan arbetar systematiskt och målmedvetet för att skapa samsyn kring förskolans uppdrag enligt läroplan och skollag. All personal arbetar i dokumentationsverktyget Unikum där vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande.Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar!

Nu söker Lärandeförvaltningen 4 tjänster - Förskollärare med specialpedagogisk kompetens till fyra av våra förskolor med högt socioekonomiskt index varav Smedjans förskola är en av de fyra förskolorna.
Det betyder att de fyra förskolorna får en ökad grundbemanning med en förskollärare med specialpedagogisk kompetens i ett riktat uppdrag med att stödja kollegor att utveckla utbildningen för en likvärdig förskola för alla barn. De fyra förskolorna får dessutom utökade förutsättningar i tid för dokumentationsuppdraget och ökade möjigheter till kompetensutveckling.

Smedjan är en mångkulturell förskola och ligger centralt i Delsbo.
Vi har nära till natur, skog, badhus och bibliotek. Förskolan är organiserad i 5 avdelningar med en 5 års avdelning och två avdelningar barn 3-5 år och två avdelningar barn 1-3.

Förskolan är miljöcertifierad och kvalitetscertifierad enligt Qualis kvalitetssäkring. Vi söker dig som tillsammans med oss vill utveckla förskolans undervisning med alla barns bästa i fokus. Vi arbetar i vår undervisning med att synliggöra och utveckla språk, matematik, naturvetenskap och teknik konkret i ett meningsfullt sammanhang i barnens vardag. Där allas trygghet och lika värde är en grundsten i utbildningen.
Till vårt stöd för utveckling av undervisning och utbildning använder vi bl a pedagogisk dokumentation, reflektion och digitala verktyg. Under kommande läsår kommer vi att arbeta mera med estetiska lärprocesser. Barns bästa är utgångspunkten för verksamhetens innehåll, utformning och genomförande. Välkommen till oss på Smedjans förskola!

Läs mer om förskolan: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Barn--familj/Forskola/Vara-forskolor/Smedjans-forskola.html.

Arbetsuppgifter

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.
Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Som personal på förskolan arbetar all personal i olika arbetslag utifrån den nationella läroplanen tillsammans med arbetslaget för att stimulera varje barns utveckling och lärande. Arbetslaget arbetar för att ge barnen förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling och för att ge alla barn en trygg omsorg.

Arbetslaget har gemensamt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Arbetslaget följer och analyserar varje barns förändrade kunnande genom dokumentation och reflektion. Det ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet.

Även barnens möjlighet till inflytande är ett viktigt uppdrag i förskolan genom att ta tillvara på barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter.

Vara ett stöd i och leda det kollegiala arbetet tillsammans med rektor och arbetslagen vid förskolan.

Arbeta för att utveckla det mångkulturella uppdragets alla delar på förskolan tillsammans med rektor, arbetslag och med förstelärare som arbetar övergripande med mångkulturella förskolor.

Kvalifikationer

Utbildning på universitet/högskola på Förskollärarprogrammet med examen och legitimation.
Erfarenhet av arbete som utbildad och legitimerad förskollärare och av specialpedagogiskt i arbete med barnen och i arbetslaget. Utbildning i specialpedagogik är meriterande.

God epatisk förmåga och relationskompetens.
God samarbetsförmåga, god relationsbyggare och kunna bidra till ett gott samarbetsklimat i arbetslaget för att uppnå en gynnsam miljö för barns utveckling och lärande
Goda relationer och ett gott bemötande dagligen med alla barn och vårdnadshavare.

Interna och externa kontakter, konsultation, handledning, samarbete och kompetensutveckling vid behov med specialpedagog, psykolog, bvc, socialtjänst och i samverkan med Regionen kring enskilda barn.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast.
Innan erbjuden anställning ska ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1137952

Gör ansökan

Övrigt

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.