Förskollärare med specialpedagogisk kompetens till Håstahöjdens förskola

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ingår undervisning.

Förskolan arbetar systematiskt och målmedvetet för att skapa samsyn kring förskolans uppdrag enligt läroplan och skollag. All personal arbetar i dokumentationsverktyget Unikum där vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande.Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar!

Nu söker Lärandeförvaltningen 4 tjänster - Förskollärare med specialpedagogisk kompetens till fyra av våra förskolor med högt socioekonomiskt index varav Håstahöjdens förskola är en av dem Dessa förskolor får en ökad grundbemanning med en förskollärare med specialpedagogisk kompetens i ett riktat uppdrag med att stödja kollegor att utveckla utbildningen för en likvärdig förskola för alla barn. Förskolorna får dessutom utökade förutsättningar i tid för dokumentationsuppdraget och ökade möjigheter till kompetensutveckling.

Håstahöjdens förskola är en mångkulturell förskola, vi vill vara en mötesplats som är lustfylld, rolig och lärorik för barn och pedagoger. Hos oss ses varje barn och personal som kompetenta och att mångfald är en möjlighet att berika lärandet.
I vårt värdegrundsarbete lägger vi fokus på att alla ska känna sig trygga, bli respekterade, tagna på allvar och bli lyssnade på. Vi strävar efter att känna gemenskap med varandra, där alla under dagen bidrar med olika förmågor.

Att arbeta på en mångkulturell förskola är både utvecklande och utmanande vilket gör att du med stort intresse för barns språkutveckling och ett inkluderande arbetssätt blir intressant för förskolan. Tillsammans i arbetslaget skapa ni ett lekfullt lärande som utgår från barnens intressen i en trygg och stimulerande miljö.

Vi tror på att barn skapar sin egen kunskap genom att vara delaktiga i att möta sin omvärld tillsammans med andra. Genom ett utforskande arbetssätt där observation, dokumentation och reflektion är viktiga arbetsredskap, som synliggör den aktiva och intresserade pedagogen och barnens läroprocesser.

Håstahöjdens förskolan har sex avdelningar och ligger i Hudiksvalls västra stadsdel. Förskolan ligger i ett flerfamiljsområde med närhet till skolor, natur, skog och stadsmiljö. Vi har en stabil personalgrupp med lång erfarenhet och alla har pedagogisk utbildning.

Förskolan jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Vi jobbar i dokumentationsverktyget Unikum där vi ger vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande.

Arbetsuppgifter

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.
Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Som personal på förskolan arbetar all personal i olika arbetslag utifrån den nationella läroplanen tillsammans med arbetslaget för att stimulera varje barns utveckling och lärande. Arbetslaget arbetar för att ge barnen förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling och för att ge alla barn en trygg omsorg.

Arbetslaget har gemensamt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Arbetslaget följer och analyserar varje barns förändrade kunnande genom dokumentation och reflektion. Det ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet.

Även barnens möjlighet till inflytande är ett viktigt uppdrag i förskolan genom att ta tillvara på barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter.

Som förskollärare med specialpedagogisk komptens ska du vara ett stöd i och leda det kollegiala arbetet tillsammans med rektor och arbetslagen vid förskolan.

Arbeta för att utveckla det mångkulturella uppdragets alla delar på förskolan tillsammans med rektor, arbetslag och med förstelärare som arbetar övergripande med mångkulturella förskolor.

Kvalifikationer

Utbildning på universitet/högskola på Förskollärarprogrammet med examen och legitimation.
Erfarenhet av arbete som utbildad och legitimerad förskollärare och av specialpedagogiskt i arbete med barnen och i arbetslaget. Utbildning i specialpedagogik är meriterande.

God epatisk förmåga och relationskompetens.
God samarbetsförmåga, god relationsbyggare och kunna bidra till ett gott samarbetsklimat i arbetslaget för att uppnå en gynnsam miljö för barns utveckling och lärande
Goda relationer och ett gott bemötande dagligen med alla barn och vårdnadshavare.

Interna och externa kontakter, konsultation, handledning, samarbete och kompetensutveckling vid behov med specialpedagog, psykolog, bvc, socialtjänst och i samverkan med Regionen kring enskilda barn.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast.
Innan erbjuden anställning ska ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1137961

Gör ansökan

Övrigt

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.